สารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล
สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสผ่านของนักเรียนคือ pตามด้วยรหัสประจำตัว