Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 107 งานบัญชีและงบประมาณ

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อจัดทำบัญชีให้มีระบบ การบันทึกบัญชีที่่เป็นมาตรฐานตามหลักการบัญชี
2.  2. เพื่อรับการตรวจสอบบัญชีจากผูัตรวจบัญชีรับในอนุญาต ปีละ 1 ครั้ง
3.  3. มีระบบการบริหารงานงบประมาณ ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.  4. เพื่อกำกับติดตามการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตรงตามแผนงานและมีการตรวจสอบควบคุมและสรุปการใช้งบประมาณ
5.  5. เพื่อให้โรงเรียนมีงบการเงิน บัญชี ที่ถูกต้องชัดเจน ตรวจสอบได้

-ปฏิทินแผนงาน(6)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 107 งานบัญชีและงบประมาณ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 107 งานบัญชีและงบประมาณ
1.  1.โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรการบัญชี
2.  2.โรงเรียนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี ปีละ 1 ครั้ง
3.  3.โรงเรียนมีระบบการบริหารงานงบประมาณที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.  4.โรงเรียนมีการกำกับติดตามการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตรงตามแผนงานและมีการตรวจสอบควบคุมและสรุปการใช้งบประมาณ ร้อยละ 92
5.  5.โรงเรียนมีงบการเงิน บัญชี ที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ตามาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 107 งานบัญชีและงบประมาณ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 4.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.2 กิจกรรมบัตร Smart Purse (บัตรประจำนักเรียน)   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.5กิจกรรมจัดทำงานประมาณประจำปีการศึกษา   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.4กิจกรรมการตรวจสอบบัญชี   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.3โปรแกรมบัญชีการเงิน งบประมาณ พัสดุ มินิมาร์ท ครุภัณฑ์   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.1 กิจกรรมซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน   0   0 *** *** 193 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.เครื่องมือประเมินการจัดทำบัยชีตามมาตรฐานการบัญชี
 - 2.แบบรายงานการใช้งบประมาณของแต่ละฝ่าย
 - 3.แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการข้อมูลบัญชีและงบประมาณ
 - 4.แบบรายงานสารสนเทศของงานบัญชีและงานงบประมาณ
 - 5.แบบประเมินมาตรฐานการเงินตามมาตรฐานการเงินของมูลนิธิฯ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 107 งานบัญชีและงบประมาณ ของหน่วยงาน งานบัญชีและงบประมาณ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )