Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 300_งานบริหารฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงาน ในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ให้ บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนา โรงเรียน
2.  2. เพื่อควบคุมดูแลการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ เรียนการสอน
3.  3. เพื่อควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวัดผล
4.  4. เพื่อพัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและพิจารณา แบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
5.  5. เพื่อกำหนดให้มีการนิเทศภายใน ที่ส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรม
6.  6. เพื่อประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์ พิเศษวิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการ เรียนการสอน
7.  7. เพื่อการดูแลรับรองนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย เฉิงตู ให้เป็นไปตามที่ระบุใน MOU
8.  8. เพื่อกำกับติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม หลักสูตร
9.  9. เพื่อกำกับติดตามการสอนซ่อมเสริม เพื่อช่วยพัฒนา ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
10.  10. เพื่อกำกับ ดูแลการพัฒนา และส่งเสริมระบบการ แนะแนวและศึกษาต่อ
11.  11. เพื่อกำกับดูแลการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สมารถให้บริการแก่นักเรียน ครูและชุมชน
12.  12. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจของผู้เรียน
13.  13. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
14.  14. เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่การดำเนิน งานของสถานศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม วัตถุประสงค์(ที่มาจากภาระตัวบ่งชี้ – หลัก)
15.  13. เพื่อส่งเสริมให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ ทางสติปัญญา(7.3.1)
16.  14.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย(7.5)
17.  15. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ (ตบช.ที่ 7.7 /เกณฑ์ที่ 2)
18.  16. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับ มอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ (ตบช.ที่ 7.9)
19.  17. เพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก ต่อผู้อำนวยการเพื่อนำผลมาพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน (ตบช.ที่ 8.3 /เกณฑ์ที่ 8.3.1/4)
20.  18. เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจ ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (ตบช.ที่ 8.6)
21.  19. เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนที่โรงเรียนส่งเสริมเช่น ว่ายน้ำ เล่นดนตรี มีทักษะการพิมพ์ และส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (10.3)
22.  20.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง(10.4)
23.  21. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนและบุคลากร(ตบช.ที่ 13.1)
24.  22. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (ตบช.ที่ 13.2)
25.  23. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของ สถานศึกษาด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน (14.1.1)
26.  24. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของ สถานศึกษาด้านเอกลักษณ์ผู้เรียน (14.1.2)

-ปฏิทินแผนงาน(82)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(122)
-มอบหมายหน้าที่งาน(2) / กิจกรรม(4)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(6)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(2)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(19)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 300_งานบริหารฝ่ายวิชาการ
1.  1. ผลการดำเนินงานในแผนงานร้อยละ 90 ของ โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุ ตามเป้าหมายของโรงเรียน
2.  2. ครูผู้สอน ร้อยละ 90 นำหลักสูตรไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน
3.  3. มีระบบวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพ
4.  4. แบบเรียน เอกสารประกอบการเรียนร้อยละ 90 ได้มีพิจารณาและการคัดเลือก
5.  5. ครูผู้สอนร้อยละ 90 ได้รับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
6.  6. ครูร้อยละ 90 ผ่านการสรรหา คัดเลือก ให้มา เป็นครูผู้สอน อาจารย์พิเศษวิทยากรพิเศษ ในการ จัดการเรียนการสอน
7.  7. มีการดูแลรับรองนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย เฉิงตู ให้เป็นไปตามที่ระบุใน MOU
8.  8. ครูร้อยละ 93 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
9.  9. ครูผู้สอนร้อยละ 93 มีการสอนซ่อมเสริม เพื่อ ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
10.  10. งานแนะแนวร้อยละ 93 มีการพัฒนา และ ส่งเสริมระบบการแนะแนวและศึกษาต่อ 10. ห้องสมุดของโรงเรียนร้อยละ 93 มีการพัฒนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สมารถให้บริการแก่ นักเรียนครูและชุมชน
11.  11. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริม และ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในเวลาว่าง
12.  12. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
13.  13. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่การดำเนิน งานของสถานศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
14.  14. ผู้เรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 90 มี ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า T-Score 40 (1.1.1)
15.  15. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 83 มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน (1.1.2-1)
16.  16. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 75 มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน (1.1.2-2)
17.  17. ผู้เรียนร้อยละ 51 มีผลสอบวัดคุณภาพในเครือ มูลนิธิฯ เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย(FSG/FSGST) (1.1.3)
18.  18. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น(1.1.4)
19.  19. มีผู้เรียนที่มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ(1.1.5)
20.  20. ครูร้อยละ 93 จัดการเรียนการสอนตามรายวิชา ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (9.9)
21.  21. ครูร้อยละ 93 ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 1ด้านวิชาการและวิชาชีพ(7.7/ 2)
22.  21. ผู้บริหารร้อยละ 83 สามารถบริหารจัดการการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (10.3)
23.  22. ผู้บริหารร้อยละ 83 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ(10.4)
24.  23. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 83 พึงพอใจ ผลการบริหารการจัดการศึกษา (10.5)
25.  24. ผู้บริหารร้อยละ 83ให้คำแนะนำคำปรึกษาทาง วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา(10.6)
26.  25. ผู้ร่วมบริหารร้อยละ 83 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามค่า นิยมในแนวมงฟอร์ต(10.7)
27.  26. ผู้บริหารร้อยละ 83 ใช้หลักการบริหารจัดการด้วย หลักการธรรมมาภิบาล 10 ประการ(10.8)
28.  27. โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามทิศทางการจัด การศึกษาในแนวมงฟอร์ตอย่างมีคุณภาพ(10.9)
29.  28. โรงเรียนได้มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ในแนวมงฟอร์ตอและบทบาทการมีส่วนร่วม(10.10)
30.  29. โรงเรียนได้มีกระบวนการเคารพต่อชุมชนของ ชีวิตที่มีคุณภาพ(10.11)
31.  30. โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการตามระบบ TQA (10.12)
32.  31. โรงเรียนได้มีการบริหารความเสี่ยง (10.13)
33.  32. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
34.  33. นักเรียนร้อยละ 93 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
35.  34. ครูร้อยละ 93 มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ ทางสติปัญญา(7.3.1)
36.  35. ครูร้อยละ 93 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5)
37.  36. นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วม กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษาด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน (14.1.1)

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 300_งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 300_งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (82)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   P 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน 20   20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
18 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560   D ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1451 วัน
01 มิ.ย. 2560 01 มิ.ย. 2560    ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1437 วัน
01 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   P 3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี 99   99   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   P 4. วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่างๆ ที่ จำเป็นเกี่ยวกับบริหารฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 06 พ.ค. 2561   D 2.1 ภาระงานประจำ 1. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การ ดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1098 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   D 1) จัดทำแผนปฏิบัติการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   D 2) วิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานในสังกัด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   D 3)จัดทำตัวชี้วัดผลงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   D 4) จัดทำข้นตอนกระบวนการทำงานของ หน่วยงานในสังกัด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   C 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   C 2) กำกับติดตามปฏิบัติงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   C 3) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงาน ตามแผนงานหลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   C 1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานวัดผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   C 2)กำกับติดตามปฏิบัติงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   C 3) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงาน วัดผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   A 1) ประชุม เพื่อวางแผนการคัดเลือกแบบเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   A 2) ตรวจสอบคุณสมบัติของแบบเรียนที่จะนำ มาพิจารณาคัดเลือกเลือก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   A 3) ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อตามรายการ ที่ ได้รับการคัดเลือก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
16 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2561   A 4) พิจารณาและตรวจสอบ เอกสารประกอบ การเรียน โดยแยกเป็นกลุ่มสาระ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1088 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2. ควบคุมดูแลการนำหลักสูตรไปใช้ในการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2. ควบคุมดูแลการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3. ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวัดผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและพิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 5. กำหนดให้มีการนิเทศภายใน ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 6. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 6. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 7. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 8. กำกับติดตามการสอนซ่อมเสริม เพื่อช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 9. กำกับดูแลการพัฒนา และส่งเสริมระบบการแนะแนวและศึกษาต่อ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 10. กำกับดูแลการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สมารถให้บริการ แก่นักเรียนครูและชุมชน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 11. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในเวลาว่าง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 12. จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมาก ยิ่งขึ้น   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 13. จัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้(หลัก)1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนให้ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในด้านหลักสูตร การสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ (ตบช.ที่ 7.9)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ต่อผู้อำนวยการเพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม เวลา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 5. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 6. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์(ร่วม) 1. สนับสนุนให้ผู้บริหารได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   D 2. สนับสนุนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1499 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3. สนับสนุนให้มีมาตรการส่งเสริม ให้สถานศึกษาได้รับรางวัล หรือการยกย่องระดับชาติ นานาชาติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2.4 ภาระงานสู่มาตรฐานสากล 1. วิเคราะห์จัดทำวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในการการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2. สรุปผลการดำเนินการที่สำคัญเปรียบเทียบและปรับปรุงผลการดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์(ที่ได้เปรียบคู่แข่ง)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4. เพื่อจัดทำเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 5. จัดทำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 6. นำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าผลการดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 7. จัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   D . วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนและนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วในกรณีที่สถานการณ์บังคับ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1499 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 9. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นนักเรียนและผู้ปกครองในปัจจุบัน โดยใช้เอกสาร สื่อสังคม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 10. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองในอนาคตและผู้ปกครองของคู่แข่ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 11. วิเคราะห์สารสนเทศผู้ปกครองและความต้องการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2.5 โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3. กิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4. รับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 5. กิจกรรมผู้เรียนทุนเซราฟิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 6กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 7.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 8.กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2.6 ภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 2. ส่งเสริมวิธีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านวิชาการในระดับชาติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 5. พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและความโดดเด่นเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 6. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 7. นำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และระดับชาติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 8. เสริมสร้างขีดความสามารถการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3.1 ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3.3ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3.4 ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 3.5 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   D 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1499 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4.2สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4.3สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4.4 สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปีและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและในฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน
01 พ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561   D 4.6 รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1134 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (122)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ครูผู้สอนจัดทำแผนการสอน (2 สัปดาห์)/โครงสร้างรายวิชา/คำอธิบายรายวิชา  1 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1468 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน  8 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1461 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูผู้สอนส่งแผนการสอน ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  8 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1461 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 - ครูส่งรายชื่อชมรม ป.1-ม.6 ที่งานการเรียนการสอน  15 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1454 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2560  15 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1454 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการ  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1451 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1  18 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1451 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครชมรม ที่ฝ่ายวิชาการ  29 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1440 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เริ่มเรียนชมรม (ครูผู้สอนเริ่มเช็คเวลาเรียนชมรม)  31 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1438 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการ  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1437 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2  1 มิ.ย. 2560 - 1 มิ.ย. 2560
 test  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1437 วัน ไม่ได้เช็ค  1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1437 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559  9 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1429 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่  10 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1428 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งสัดส่วนคะแนน และโครงสร้างข้อสอบกลางภาคเรียนที่1/2560  12 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1426 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  13 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1425 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ที่งานวัดผล  19 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1419 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูผู้สอน ครั้งที่ 1  19 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1419 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560  22 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1416 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 นิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 1 (นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  26 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1412 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังสอน ภาคเรียนที่ 1/2560  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1408 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ส่งชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน  3 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1405 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560  6 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1402 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 nnnnnn  8 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1400 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานการเรียนการสอนแจกเนื้อหาออกสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  12 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1396 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1395 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน  17 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1391 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  สอบนอกตาราง การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  17 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1391 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560  20 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1388 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  24 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1384 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (บันทึกหลังสอน) ที่งานการเรียนการสอน  27 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1381 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานวัดผลเปิด (Open) ระบบการกรอกคะแนน (ภาคเรียนที่ 1/2560)  28 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1380 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ส่งเครื่องมือการทำวิจัยในชั้นเรียน  31 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1377 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานวัดผลตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ  31 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1377 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560  3 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1374 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2560  10 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1367 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูกรอกคะแนนเก็บ และคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ SWIS  14 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1363 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูผู้สอนประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักเรียนทราบ  21 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1356 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  21 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1356 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการครั้งที่ 9/2560  24 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1353 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ที่งานวัดผล  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1349 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ครั้งที่ 2  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1349 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (บันทึกหลังสอน) ที่งานการเรียนการสอน  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1345 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานการเรียนการสอนทุกแผนก แจกเนื้อหาออกสอบให้กับนักเรียน  8 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1338 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  นิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 2 (นิเทศกันเองในกลุ่มสาระฯ)  11 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1335 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2560  14 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1332 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 การอบรม สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  16 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1330 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  นิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 2 (นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  18 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1328 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 สอบนอกตาราง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  18 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1328 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 การอบรม สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  21 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1325 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2560  21 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1325 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2560  21 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1325 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  นิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 2 (นิเทศโดยฝ่ายวิชาการ)  25 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1321 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 สอบคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ป.1- ม.6  25 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1321 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  26 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1320 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 นักเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2560  30 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1316 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูกรอกคะแนนเก็บ และคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ SWIS  3 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1313 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับสมบูรณ์) / สมุดบันทึกชมรม  6 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1310 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานวัดผลปิด (Close) ระบบการกรอกคะแนนผ่านระบบ SWIS  13 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1303 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560  16 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1300 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานวัดผลตรวจสอบการกรอกคะแนในระบบครั้งที่ 2  16 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1300 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560  16 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1300 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2560  19 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1297 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูผู้สอนตรวจทานคะแนน  20 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1296 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ประกาศผลผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ทางเว็บไซต์โรงเรียน  27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1289 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูประจำชั้นรับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.6) เพื่อแจกนักเรียนตามกำหนด  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1285 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูประจำชั้นแจกใบแสดงผลการเรียน (ปพ.6) ให้กับนักเรียน  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1284 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ลงทะเบียนสอบซ่อมขั้นที่ 1 / สอบซ่อมขั้นที่ 1  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1284 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2560  2 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1283 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูส่งผลการสอบซ่อมขั้นที่ 1 ที่งานวัดผล  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1271 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  เรียนซ่อมขั้นที่ 2  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1271 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2560  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1269 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูส่งโครงสร้างข้อสอบเรียนที่ 2/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  21 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1264 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2560  23 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1262 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 และโครงสร้างข้อสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ที่งานวัดผล  28 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1257 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ทำการคัดเลือกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  28 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1257 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูส่งสมุดบันทึกชมรม ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่งานการเรียนการสอน/  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1255 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ ดำเนินการนิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 3  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1254 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูส่งผลการเรียนซ่อมขั้นที่ 2 ที่งานวัดผล  6 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1249 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานวัดผลจัดทำเนื้อหาออกสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  6 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1249 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  งานวัดผลผลิตข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  12 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1243 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานการเรียนการสอนทุกแผนก แจกเนื้อหาออกสอบให้กับนักเรียน  13 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1242 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2560  14 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1241 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานวัดผลจัดทำเนื้อหาออกสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  19 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1236 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  28 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1227 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่2 (บันทึกหลังสอน) ที่งานการเรียนการสอน  29 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1226 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานวัดผลตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ  3 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1221 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูตรวจข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  3 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1221 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครู ม.6 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  9 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1215 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานวัดผลตรวจสอบการกรอกคะแนนในระบบ SWIS ครั้งที่ 3  16 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1208 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ ดำเนินการนิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 4  16 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1208 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ป.1-ม.6) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  23 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1201 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2560  25 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1199 วัน ไม่ได้เช็ค  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน  16 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ที่งานวัดผล  30 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1194 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ทำการคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  30 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1194 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (บันทึกหลังสอน) ที่งานการเรียนการสอน  3 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1190 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  6 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1187 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครู ม.6 ตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และกรอกคะแนนในระบบ  6 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1187 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ม.6 สอบคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ปีการศึกษา 2560  8 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1185 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  งานวัดผลผลิตข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ป.1 - ม.6)  13 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1180 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานการเรียนการสอนทุกแผนก แจกเนื้อหาออกสอบให้กับนักเรียน (ป.1-ม.6)  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1179 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ม.6 สอบซ่อม ขั้นที่ 1  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1179 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6  20 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1173 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ปัจฉิมนิเทศ ม.6  23 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1170 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6  24 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1169 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 จัดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ครั้งที่ 2 (ป.1 - ม.5)  27 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1166 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ม.6 เรียนซ่อมขั้นที่ 2  27 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1166 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 จัดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ครั้งที่ 2 (ป.1 - ม.5)  28 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 1165 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ค่ายติวเข้าห้องโครงการ SSP  6 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1159 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 งานวัดผลตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ  6 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1159 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  งานวัดผลปิด (Close) ระบบการกรอกคะแนน  12 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1153 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  งานวัดผลปิด (Close) ระบบการกรอกคะแนน  13 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1152 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ทางเว็บไซต์โรงเรียน  19 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1146 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูประจำชั้นรับ สมุดพก (ปพ.6) เพื่อแจกนักเรียนตามกำหนด  20 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1145 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ลงทะเบียนสอบซ่อมขั้นที่ 1 / สอบซ่อมขั้นที่ 1 กับครูประจำวิชา  20 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1145 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 Summer Course 2017  20 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1145 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 SSP Summer Course 2017  20 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1145 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  ครูส่งผลการสอบซ่อมขั้นที่ 1 ที่งานวัดผล  31 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1134 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
  นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1, ปพ.2 ที่งานทะเบียน  31 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1134 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เรียนซ่อมขั้นที่ 2  3 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1131 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 ครูส่งผลการเรียนซ่อมขั้นที่ 2 ที่งานวัดผล  21 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1113 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
 เรียนซ้ำขั้นที่ 3 ที่ฝ่ายวิชาการ  24 เม.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1110 วัน ไม่ได้เช็ค  3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี  1 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (2) /กิจกรรม (4)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  กรรมการและเลขานุการ 1   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 1   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
  กรรมการและเลขานุการ 1   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 1   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
  กรรมการและเลขานุการ 1   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 1   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (6)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการและเลขานุการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เชิญประชุมผ่านระบบ SWIS ทำเอกสารเซ็นประชุม บันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการและเลขานุการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เชิญประชุมผ่านระบบ SWIS ทำเอกสารเซ็นประชุม บันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการและเลขานุการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เชิญประชุมผ่านระบบ SWIS ทำเอกสารเซ็นประชุม บันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจบันทึกการประชุม

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (2)

ขั้นตอน: ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  รองประธานกรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 300_งานบริหารฝ่ายวิชาการ ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (19)
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 (18 พ.ค. 2560 )
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 (1 มิถุนายน 2560)
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560
เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการครั้งที่ 9/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2560
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2560