[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอเชิญชวนนักเรียนแผนก EBP เข้าร่วมการแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ "Reading  News  Competition"
"ชมรมเถ้าแก่น้อย"
ตารางการจัดทำงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา  2549
แบบฟอร์มในการจัดทำโครงการและงาน  ประจำปีการศึกษา  2549
ขอเชิญชวนคณะครู  นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเปิดและปิดโครงการเข้าค่ายทักษะทางคอมพิวเตอร์
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมรับชมการแสดงดนตรีของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
สรุปสถิติขาด  ลา  มาสาย  ครู  /  ครูเจ้าหน้าที่  /  เจ้าหน้าที่    ประจำเดือน  สิงหาคม    2548
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"ติวเข้มศิลปะ" เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานกับหน่วยงานภายนอก
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "หนึ่งไร่พอเพียง"
ขอเชิญชวนนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดมารยาทในสถานศึกษา
ชมรมบัณฑิตแนะแนวจัดทดสอบความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ผลการประกวดการอ่านภาษาจีนระดับช่วงชั้นที่ 1 - 4
คุณครูที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์บุคลากรของโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2548
ตารางสอบกลางปี/ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2548
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางปี/ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2548
หอพักมงฟอร์ตกำหนดปิดหอพักในวันที่ 10-11 กันยายน 2548
สรุปการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา  บุคลากรประจำเดือนสิงหาคม2548
ปฎิทินการรับสมัครสอบวิชา  O-NET  และ  A-NET
แจ้งกำหนดการสอบวิชาเฉพาะสำหรับนักเรียนที่สอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2549
Four English  teachers will go to study  abroad  for 6 months
ความก้าวหน้าของชมรมดนตรี
ผลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
บริษัทเสริมปัญญาจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลการประกวดราคารถยนต์
คณะครูและนักเรียนร่วมอวยพรวันฉลองศาสนามภราดาศักดา สกนธวัฒน์
เนื้อเพลงและบทสวดมนต์ตอนเช้าและเย็น ที่ใช้ในกิจกรรมหน้าเสาธง
ติดตามเรื่องการสรุปรายงานไปประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากร
ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 48 ปี
แผนการดำเนินกิจกรรมการประกวดมารยาทในสถานศึกษา
ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นนักแสดงในวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ขอเชิญชวนคุณครูสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ

|<  <   30 31 32 33