Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง     0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2    รับวุฒิบัตร นักเรียบนชั้น ม.6 รุ่น 4427 ( ชุดที่ 1 ) 6     2 มี.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    งานมุฑิตาจิต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ และงานต้อนรับภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ( ชุดที่ 3 ) 34     3 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4    งานมุฑิตาจิต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ และงานต้อนรับภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ( ชุดที่ 3 ) 35     3 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    งานมุฑิตาจิต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ และงานต้อนรับภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ( ชุดที่ 3 ) 36     3 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6     มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 46     15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7     มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 111     15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับ ประถม - มัธยม 10     15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับ ประถม - มัธยม 11     15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" 200     15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" 199     15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" 72     15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ( วันแรก ) 23     16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ( วันแรก ) 24     16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ( วันแรก ) 111     16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 8     16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 6     16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 70     16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 81     16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 93     16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 75     18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 76     18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 78     18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 79     18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 96     18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 97     18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 123     18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    กิจกรรมนักเรียนหอพักแสดงละครประวัตินักบุญหลุยส์ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2553 21     , 9 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    การประชุมนักเรียนประจำ ( หอพัก ) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 5     , 9 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    กิจกรรมครูนำนักเรียนหอพักเข้าร่วมพิธีฉลองอาราม กาปูชิน 28     , 9 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)