[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มคณะภราดา (จำนวน 3 คน)0 ปี 11 เดือน


3 ปี 11 เดือน


2 ปี 11 เดือน

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 8 คน)36 ปี 10 เดือน


24 ปี 10 เดือน


18 ปี 0 เดือน


16 ปี 11 เดือน


16 ปี 0 เดือน


15 ปี 11 เดือน


15 ปี 11 เดือน


17 ปี 6 เดือน

ครูผู้สอนปฐมวัย (จำนวน 22 คน)27 ปี 0 เดือน


25 ปี 10 เดือน


26 ปี 11 เดือน


24 ปี 11 เดือน


18 ปี 1 เดือน


17 ปี 8 เดือน


17 ปี 6 เดือน


17 ปี 5 เดือน


17 ปี 5 เดือน


15 ปี 11 เดือน


15 ปี 10 เดือน


14 ปี 11 เดือน


14 ปี 10 เดือน


13 ปี 5 เดือน


11 ปี 11 เดือน


10 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


7 ปี 5 เดือน


16 ปี 11 เดือน


15 ปี 10 เดือน


16 ปี 11 เดือน


16 ปี 10 เดือน

ครูผู้สอนประถม (จำนวน 32 คน)36 ปี 0 เดือน


35 ปี 10 เดือน


33 ปี 11 เดือน


29 ปี 5 เดือน


21 ปี 5 เดือน


18 ปี 9 เดือน


17 ปี 6 เดือน


16 ปี 11 เดือน


17 ปี 0 เดือน


16 ปี 11 เดือน


16 ปี 11 เดือน


11 ปี 11 เดือน


11 ปี 11 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 9 เดือน


8 ปี 11 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 0 เดือน


7 ปี 10 เดือน


6 ปี 9 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 7 เดือน


3 ปี 11 เดือน


3 ปี 11 เดือน


3 ปี 6 เดือน


2 ปี 11 เดือน


2 ปี 11 เดือน


2 ปี 11 เดือน


2 ปี 11 เดือน

ครูผู้สอนมัธยม (จำนวน 51 คน)36 ปี 5 เดือน


36 ปี 8 เดือน


35 ปี 11 เดือน


27 ปี 0 เดือน


30 ปี 11 เดือน


30 ปี 11 เดือน


22 ปี 11 เดือน


20 ปี 11 เดือน


21 ปี 2 เดือน


19 ปี 1 เดือน


19 ปี 6 เดือน


17 ปี 11 เดือน


17 ปี 3 เดือน


16 ปี 11 เดือน


16 ปี 11 เดือน


15 ปี 11 เดือน


15 ปี 11 เดือน


15 ปี 3 เดือน


18 ปี 11 เดือน


10 ปี 11 เดือน


10 ปี 11 เดือน


9 ปี 9 เดือน


9 ปี 9 เดือน


7 ปี 11 เดือน


7 ปี 8 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 10 เดือน


6 ปี 9 เดือน


6 ปี 9 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 3 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 0 เดือน


3 ปี 6 เดือน


2 ปี 11 เดือน


1 ปี 11 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 6 เดือน


1 ปี 3 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 6 เดือน


24 ปี 10 เดือน


16 ปี 8 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 26 คน)26 ปี 11 เดือน


24 ปี 11 เดือน


24 ปี 1 เดือน


23 ปี 4 เดือน


3 ปี 0 เดือน


9 ปี 9 เดือน


12 ปี 9 เดือน


7 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 6 เดือน


4 ปี 6 เดือน


1 ปี 11 เดือน


1 ปี 4 เดือน


24 ปี 11 เดือน


24 ปี 10 เดือน


22 ปี 10 เดือน


23 ปี 2 เดือน


23 ปี 1 เดือน


22 ปี 5 เดือน


23 ปี 0 เดือน


23 ปี 11 เดือน


11 ปี 11 เดือน


11 ปี 5 เดือน

เจ้าหน้าที่ (จำนวน 4 คน)23 ปี 1 เดือน


17 ปี 4 เดือน


11 ปี 5 เดือน


7 ปี 11 เดือน

ครูต่างชาติ(ปฐมวัย) (จำนวน 4 คน)6 ปี 11 เดือน


1 ปี 11 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 6 เดือน

ครูต่างชาติ(ประถม+มัธยม) (จำนวน 15 คน)11 ปี 5 เดือน


10 ปี 11 เดือน


9 ปี 8 เดือน


7 ปี 11 เดือน


7 ปี 5 เดือน


6 ปี 9 เดือน


6 ปี 5 เดือน


3 ปี 6 เดือน


2 ปี 11 เดือน


1 ปี 11 เดือน


1 ปี 11 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 10 เดือน


ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


0 ปี 6 เดือน

ครูอัตราจ้าง/พิเศษ (จำนวน 6 คน)5 ปี 7 เดือน


18 ปี 11 เดือน


17 ปี 10 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


24 ปี 11 เดือน

ครูพี่เลี้ยง (จำนวน 10 คน)5 ปี 11 เดือน


11 ปี 11 เดือน


10 ปี 0 เดือน


6 ปี 6 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


4 ปี 0 เดือน


3 ปี 6 เดือน

ครูดูแลหอพัก (จำนวน 3 คน)4 ปี 0 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 9 เดือน

พนักงาน (จำนวน 60 คน)41 ปี 3 เดือน


23 ปี 9 เดือน


23 ปี 9 เดือน


38 ปี 11 เดือน


22 ปี 11 เดือน


23 ปี 6 เดือน


22 ปี 6 เดือน


18 ปี 10 เดือน


18 ปี 8 เดือน


18 ปี 8 เดือน


16 ปี 8 เดือน


17 ปี 3 เดือน


16 ปี 8 เดือน


16 ปี 2 เดือน


14 ปี 2 เดือน


13 ปี 10 เดือน


13 ปี 8 เดือน


19 ปี 5 เดือน


18 ปี 5 เดือน


17 ปี 11 เดือน


17 ปี 2 เดือน


15 ปี 11 เดือน


13 ปี 2 เดือน


12 ปี 10 เดือน


11 ปี 11 เดือน


11 ปี 9 เดือน


9 ปี 7 เดือน


9 ปี 3 เดือน


8 ปี 11 เดือน


6 ปี 1 เดือน


7 ปี 9 เดือน


6 ปี 6 เดือน


4 ปี 9 เดือน


5 ปี 11 เดือน


4 ปี 2 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 7 เดือน


4 ปี 6 เดือน


4 ปี 6 เดือน


4 ปี 6 เดือน


4 ปี 1 เดือน


3 ปี 11 เดือน


3 ปี 10 เดือน


3 ปี 7 เดือน


3 ปี 5 เดือน


2 ปี 7 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 6 เดือน


1 ปี 0 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 5 เดือน