ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
คณะภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.อาวุธ ศิลาเกษ

1 ปี 5 เดือน 28 วัน
ภ.ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

4 ปี 5 เดือน 26 วัน
ภ.พัทธนันท์ ไชยรา

0 ปี 5 เดือน 27 วัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์

37 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ

25 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสกนกภรณ์ พวงสวัสดิ์

18 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสศิริอร ทองอ้ม

17 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์

16 ปี 6 เดือน 27 วัน
ม.เอกสิทธิ์ อ่อนสมจิตร์

16 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสสุพัฒสินี คุณมี

16 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสกตภร ประสารวรณ์

23 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสรัศมิ์วี ทองเพ็ญ

23 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร

18 ปี 0 เดือน 17 วัน
ครูผู้สอนปฐมวัย (จำนวน 20 คน)
มิสโฉมยงค์ โพธิ์ชัย

27 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสนิภารัตน์ สายโท

26 ปี 4 เดือน 25 วัน
ม.วรชัย การัตน์

27 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสสริตา คูณสามัญ

25 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสพิสมัย ชาวงษ์

18 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสจอมขวัญ เหล่าคุณธรรม

18 ปี 2 เดือน 21 วัน
ม.กิตติวัฒน์ รัตนะจิรเกียรติ

18 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสมาลัย สืบภา

17 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสธัญญารัตน์ ทองล้วน

17 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสภคมน ธรรมรัตน์

16 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.สรายุทธ ชุมนุม

15 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสจันทรรัตน์ สุขนันท์

13 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสวิภาวดี ออมชมภู

12 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสมยุรฉัตร พงษ์เวียง

11 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.สุรสิทธิ์ ชอบจิตร

10 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสกัญญาณัฐ ภูมลา

7 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสชนิษฐา ศิริจันทร์

17 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสเข็มทอง สายราช

16 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสภัคจิรา มีวงศ์

17 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสนิตยา ไชยจันทร์

17 ปี 4 เดือน 27 วัน
ครูผู้สอนประถม (จำนวน 33 คน)
ม.ณัฐวรรธน์ จันทกาญจน์

36 ปี 6 เดือน 7 วัน
มิสขวัญใจ วรรณะ

36 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์

34 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสบังอร ตรีเลิศพจน์กุล

29 ปี 11 เดือน 15 วัน
ม.ประวิทย์ ชะนีวงค์

21 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสวัลลภา โกลี

19 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสนิตยา สัตย์นาโค

18 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสนุตชา อินทนา

17 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสวิภาวรรณ ทองสรรค์

17 ปี 5 เดือน 17 วัน
ม.ศิวรรจน์ จิรภาสสุวรรณ

17 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสพันทิพา บุญเกื้อ

16 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ

12 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสวรรวิภา แสงกล้า

12 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสน้ำผึ้ง บุญเรือง

10 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสสุมาลี ศรีสวัสดิ์

10 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสหทัยชนก เหล็กชาย

10 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสจินดามณี จันทร์แก้ว

9 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสรุ่งนภา ผลจันทร์

8 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสปาลิตา ณ สงขลา

8 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสวิมลรัตน์ สุทาวัน

7 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสพรนิภา สีหานาม

7 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสจิตประภากร คำน้อย

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสพรรณยุดี ชมาฤกษ์

6 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสวัชราภรณ์ เดอ ฟรีส

5 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสกัญญาณัช กฤตยพงศธร

5 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสจิราภรณ์ บุตรโท

5 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสโสรยา สุธาศิลพรมแพร

4 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์

4 ปี 0 เดือน 1 วัน
ม.ญาณวุฒิ ทองมี

3 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสพิมพ์สุภา อักษรพิมพ์

3 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสสุมาลี บุญศรี

3 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสนิพาดา ยศศักดิ์

3 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสฟาติมา เจริญศรี

0 ปี 5 เดือน 27 วัน
ครูผู้สอนมัธยม (จำนวน 49 คน)
มิสมานิตย์ รุ่งเรือง

36 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสพรรณี กมุทชาติ

37 ปี 2 เดือน 7 วัน
มิสจิตรลัดดา ลาน้ำคำ

36 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสจรรยา ชาวงษ์

27 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสพิมพ์ลดา ดิษยาภวสวัสดิ์

31 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.ประจวบ ทองอ้ม

23 ปี 5 เดือน 27 วัน
ม.สมยศ โกลี

21 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.สุรสิทธิ์ อารีย์

21 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสศิริพันธ์ แสงฉาย

19 ปี 7 เดือน 27 วัน
ม.ชลวิชช์ ศรีใส

20 ปี 0 เดือน 0 วัน
ม.ประยูร สังกะเพศ

18 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.นนทนันท์ วิชาพูล

17 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสนิตยา คชพันธ์

17 ปี 5 เดือน 28 วัน
ม.ธราดล เดชรัตน์

17 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสดอกเกตุ ดวงโสมา

16 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสสุพรรณี พรศิริเจริญพันธ์

16 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสสายรุ้ง ประวิทย์ธนา

15 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสอาลีน อินธิเสน

19 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสสุกัญญา ศรีสุข

11 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสเยาวรัตน์ วงศ์คูณ

11 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.กฤษณ ชื่นสุคนธ์

10 ปี 3 เดือน 12 วัน
ม.ทองใส มาคะวงค์

10 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสพจนี สีมาฤทธิ์

8 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสปาณิสรา ทองทิพย์

8 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสจรรยา โคตรหา

7 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสวิภาดา โสสุด

7 ปี 4 เดือน 25 วัน
ม.สุวัฒน์ พิมสุตตะ

7 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.หรินทร์พงษ์ พุทธศรี

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสสุภาพร ทองพามี

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.ภาณุวัฒน์ สุทธินนท์

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.ทศพล พงศ์พื้น

5 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสปรารถนา วงเวียน

5 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสศุภลักษณ์ สายเคน

5 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสชมาพร ชวลิต

5 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสกมลวรรณ วงศ์ก่อ

4 ปี 5 เดือน 28 วัน
ม.ธีรวุฒ บุญภาค

4 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสสุกัญญา แซ่ลี้

3 ปี 5 เดือน 18 วัน
ม.เตชิต ศรีทัศนาสกุล

2 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสวิภาดา สุวรรณไตรย์

2 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสอัญณา ศรีมันตะ

2 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสขวัญฤทัย สมาฤกษ์

1 ปี 9 เดือน 25 วัน
มิสอัญชลิกา มิ่งมูล

1 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสพิกุลแก้ว นนท์ศิริ

1 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสธัญญลักษณ์ ศรีสุธรรม

1 ปี 2 เดือน 16 วัน
ม.รชต ศิลาวัชรานนท์

1 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.วิชชุพงศ์ เมืองสา

0 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสอภิญญา นครแก้ว

0 ปี 5 เดือน 27 วัน
ม.ภาณุวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์

0 ปี 5 เดือน 27 วัน
ม.ภูมิชาย สิมมาเคน

17 ปี 2 เดือน 28 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 25 คน)
ม.พันธมิตร อินธิเสน

27 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสเตือน ไชยพัฒน์

25 ปี 5 เดือน 28 วัน
ม.สุรสิทธิ์ โชคนัติ

24 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสรติรัตน์ ช่วงโชติ

23 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสพิสมัย ชูญาติ

3 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสพัทธนันท์ บุญสว่าง

13 ปี 3 เดือน 23 วัน
ม.พลกฤษณ์ สุพรรณนนท์

8 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.ธงชัย ศิลาโคตร

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสนวลใย ชมภูพื้น

6 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสสุจิตรา จันลาศรี

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.ณัฐปภัสร์ ตาท้าว

5 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสกภัสสร รัตนมณี

5 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.นัฐพล บัวทอง

5 ปี 0 เดือน 18 วัน
ม.คณิตกุล สุขอยู่เดชากุล

4 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสเกศกนก อินตะนัย

2 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.ศิรา ศรีสว่าง

1 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสอรชุมา ปาทาน

0 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสเสาวภาคย์ ใจเสน

25 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสอรทัย เจริญศรี

25 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสนพเก้า แสงจันทร์

23 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสธัญลักษณ์ อ่างแก้ว

23 ปี 7 เดือน 27 วัน
มิสฐิตารีย์ จิรภาสสุวรรณ

22 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.พงษ์เพชร ลาบลึก

24 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสสมประสงค์ เพชรพันธ์

12 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.ณัฐพล แสงงาม

11 ปี 11 เดือน 11 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 คน)
ม.ฐปนัน หมายสุข

23 ปี 7 เดือน 23 วัน
มิสดฤณี พันธ์วงษ์

17 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสนงเยาว์ หวานอารมย์

11 ปี 11 เดือน 9 วัน
มิสวรินทร์ญา ละม่อมสาย

8 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสนิตย์ทรา อุดมรัตน์

0 ปี 5 เดือน 27 วัน
ครูต่างชาติ(ปฐมวัย) (จำนวน 5 คน)
มิสAngela Laddaran

7 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสNdifon Christina Gwehte

2 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.Darragh Martin Collopy

0 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.Craigh Richard Gordon

0 ปี 4 เดือน 26 วัน
ม.Froilan Yuzon Rivera

0 ปี 3 เดือน 14 วัน
ครูต่างชาติ(ประถม+มัธยม) (จำนวน 15 คน)
ม.Sherwin Inigo

11 ปี 11 เดือน 2 วัน
ม.Orlando Montero

11 ปี 5 เดือน 16 วัน
ม.Eleazer Tabat

10 ปี 2 เดือน 27 วัน
ม.Liam OConner

8 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสEdmarie Undag Rivera

7 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.Troy Harris

7 ปี 3 เดือน 27 วัน
ม.Michael Joseph Power

6 ปี 11 เดือน 15 วัน
ม.Ian Michael Lapoint

4 ปี 0 เดือน 1 วัน
ม.Danai Forro

3 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.Gavin Norman Harris

2 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสMiss Jordan Kerr

1 ปี 0 เดือน 26 วัน
ม.Daniel Raymond Davis

0 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิส Nadinuel Bemnenui

0 ปี 3 เดือน 8 วัน
ม.Gary Daubney

0 ปี 1 เดือน 10 วัน
ม.Paul william Twinn

0 ปี 0 เดือน 28 วัน
ครูอัตราจ้าง/พิเศษ (จำนวน 5 คน)
ม.พิชิต ภูทอง

6 ปี 1 เดือน 25 วัน
มิสบุษบา ชุมเสน

31 ปี 5 เดือน 24 วัน
มิสปิยนงค์ แสนสิงห์

1 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสจีรพรรณ เจริญชัย

25 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสสุภานี ยอดกุล

25 ปี 5 เดือน 13 วัน
ครูพี่เลี้ยง (จำนวน 11 คน)
มิสศิรินาถ ธาตุไชย

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสนีรนาท แก้วเกิด

12 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสสุมนา อาธิเวช

10 ปี 6 เดือน 4 วัน
มิสประภัสสร ใจน้อย

7 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสดรุณี มุสิกสาร

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสเจนจิรา บัวทอง

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสศุภาวรรณ กุลวงศ์

6 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสวารุณี รอศรี

6 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสกัญญาพัชร อาจอาสา

4 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสจันทิรา ยิ่งยงชัยวงศ์

4 ปี 0 เดือน 5 วัน
มิสวราภรณ์ รวยสูงเนิน

0 ปี 4 เดือน 13 วัน
ครูดูแลหอพัก (จำนวน 3 คน)
มิสศศิธร สุขอยู่

0 ปี 4 เดือน 27 วัน
มิสณัฐวิภา ทุบจิ๋ว

1 ปี 3 เดือน 10 วัน
ม.อชิร เหล่าคุณธรรม

0 ปี 4 เดือน 13 วัน
พนักงาน (จำนวน 63 คน)
นายฉัตรชัย หมายสุข

41 ปี 9 เดือน 26 วัน
น.ส.ขวัญใจ กำทรัพย์

24 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.เตี้ย แพงศรี

24 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.ประชิด แสงจันทร์

39 ปี 5 เดือน 27 วัน
น.ส.สมคิด หมายสุข

23 ปี 5 เดือน 27 วัน
น.ส.รังสิญา ชื่นชอบ

24 ปี 0 เดือน 4 วัน
น.ส.มัจฉา ลาบลึก

23 ปี 0 เดือน 5 วัน
นายราวี บัวขาว

19 ปี 4 เดือน 20 วัน
น.ส.วิภา ภักดี

19 ปี 2 เดือน 14 วัน
นายหนูกร ภักดี

19 ปี 2 เดือน 14 วัน
นายเหมือน แก้วใส

17 ปี 2 เดือน 21 วัน
น.ส.ทองแดง พงษ์ดารา

17 ปี 9 เดือน 19 วัน
น.ส.สมปอง จันลาศรี

17 ปี 2 เดือน 27 วัน
นายพล สัมพันธ์

16 ปี 8 เดือน 14 วัน
นายทินกร งามจิตร

14 ปี 8 เดือน 24 วัน
นายรังสรรค์ รุ่งรัศมี

14 ปี 2 เดือน 7 วัน
น.ส.สมยงค์ สารวิทย์

19 ปี 10 เดือน 29 วัน
น.ส.สำรอง ทาศิริ

18 ปี 11 เดือน 21 วัน
น.ส.หนูเตรียม แสงทอง

18 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายอรุณรัฐ พิมทา

17 ปี 7 เดือน 30 วัน
นายวัฒนา ดวงจำปา

13 ปี 8 เดือน 5 วัน
น.ส.นงนุช อาจสาลี

13 ปี 4 เดือน 17 วัน
น.ส.รัตนาภรณ์ บุญมาลา

12 ปี 5 เดือน 5 วัน
นายสายัน แผนทำลา

12 ปี 3 เดือน 27 วัน
น.ส.ทิพย์ฤทัย บุญทอง

10 ปี 1 เดือน 25 วัน
น.ส.คำภา ธรรมสัตย์

9 ปี 9 เดือน 13 วัน
น.ส.สมหมาย เพ็งอ่อนเนตร

9 ปี 5 เดือน 23 วัน
น.ส.สุดใจ โพธิ์เวียง

6 ปี 7 เดือน 10 วัน
น.ส.อ่อนจันทร์ สัมพันธ์

8 ปี 3 เดือน 26 วัน
นายสงวนศักดิ์ กูดโสม

7 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.ทิพย์วดี เบ้าเพ็ชร

5 ปี 3 เดือน 23 วัน
น.ส.ปิยะดา ราชสิงห์

6 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.อัมพร สมพันธ์

4 ปี 8 เดือน 11 วัน
น.ส.วิมลพรรณ์ กวดแก้ว

5 ปี 5 เดือน 18 วัน
น.ส.พรรณภา ชุมปัญญา

5 ปี 1 เดือน 22 วัน
น.ส.สุพรรณี ระเบียบโพธิ์

5 ปี 0 เดือน 26 วัน
น.ส.นงค์ลักษณ์ หมู่ใหม่

5 ปี 0 เดือน 26 วัน
นายคมสัน ผลจันทร์

5 ปี 0 เดือน 7 วัน
น.ส.สุพัตรา ณ อุบล

4 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.แสงอรุณ วันชูเพลิด

4 ปี 5 เดือน 10 วัน
นายอังฆาร ปทุมชาติ

4 ปี 4 เดือน 6 วัน
นายณัฐพงศ์ กนกหงษ์

4 ปี 1 เดือน 9 วัน
น.ส.สีไพ ผิวเงิน

3 ปี 11 เดือน 25 วัน
น.ส.จิราพร พันธ์เลิศ

3 ปี 1 เดือน 10 วัน
นายหอมไกร บุตรภักดี

2 ปี 4 เดือน 10 วัน
น.ส.รัตนา สุดยอด

2 ปี 4 เดือน 10 วัน
น.ส.พัชรพร กะวันทา

2 ปี 1 เดือน 28 วัน
น.ส.ดารัตน์ นอพิมาย

2 ปี 0 เดือน 26 วัน
น.ส.สุวรรณี พุทธรัตน์

1 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.จันทิมา คำเณร

1 ปี 5 เดือน 14 วัน
น.ส.ยุวลักษณ์ จิตรสิงห์

1 ปี 4 เดือน 25 วัน
น.ส.นริศรา ค่ำคูณ

1 ปี 2 เดือน 24 วัน
นายพงษ์ศักดิ์ เสนาะวาที

1 ปี 2 เดือน 24 วัน
น.ส.อรดี บุญคุ้ม

0 ปี 11 เดือน 27 วัน
น.ส.อำพร เกตุศักดิ์

0 ปี 11 เดือน 6 วัน
น.ส.พัชรี วงศาสนธิ์

0 ปี 4 เดือน 13 วัน
น.ส.รวิชุดา บัวโรย

0 ปี 3 เดือน 29 วัน
นายอุดร เทศจำปา

0 ปี 2 เดือน 17 วัน
นายธนภูมิ กุลประเสริฐ

0 ปี 2 เดือน 14 วัน
นายพงษ์ศักดิ์ ทาลา

0 ปี 2 เดือน 8 วัน
นายธนภูมิ สายพันธ์

0 ปี 1 เดือน 14 วัน
นายพัชรี สีมาฤทธิ์

0 ปี 1 เดือน 4 วัน
น.ส.อรุณรัตน์ บุญยืด

0 ปี 0 เดือน 19 วัน
";