[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มคณะภราดา (จำนวน 3 คน)0 ปี 9 เดือน


3 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 8 คน)36 ปี 8 เดือน


24 ปี 8 เดือน


17 ปี 10 เดือน


16 ปี 9 เดือน


15 ปี 10 เดือน


15 ปี 9 เดือน


15 ปี 9 เดือน


17 ปี 4 เดือน

ครูผู้สอนปฐมวัย (จำนวน 22 คน)26 ปี 10 เดือน


25 ปี 8 เดือน


26 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน


17 ปี 11 เดือน


17 ปี 6 เดือน


17 ปี 4 เดือน


17 ปี 3 เดือน


17 ปี 3 เดือน


15 ปี 9 เดือน


15 ปี 8 เดือน


14 ปี 9 เดือน


14 ปี 8 เดือน


13 ปี 3 เดือน


11 ปี 9 เดือน


10 ปี 9 เดือน


9 ปี 9 เดือน


7 ปี 3 เดือน


16 ปี 9 เดือน


15 ปี 8 เดือน


16 ปี 9 เดือน


16 ปี 8 เดือน

ครูผู้สอนประถม (จำนวน 32 คน)35 ปี 10 เดือน


35 ปี 8 เดือน


33 ปี 9 เดือน


29 ปี 3 เดือน


21 ปี 3 เดือน


18 ปี 7 เดือน


17 ปี 4 เดือน


16 ปี 9 เดือน


16 ปี 10 เดือน


16 ปี 9 เดือน


16 ปี 9 เดือน


11 ปี 9 เดือน


11 ปี 9 เดือน


9 ปี 8 เดือน


9 ปี 7 เดือน


8 ปี 9 เดือน


8 ปี 3 เดือน


7 ปี 10 เดือน


7 ปี 8 เดือน


6 ปี 7 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 5 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 4 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน

ครูผู้สอนมัธยม (จำนวน 51 คน)36 ปี 3 เดือน


36 ปี 6 เดือน


35 ปี 9 เดือน


26 ปี 10 เดือน


30 ปี 9 เดือน


30 ปี 9 เดือน


22 ปี 9 เดือน


20 ปี 9 เดือน


21 ปี 0 เดือน


18 ปี 11 เดือน


19 ปี 4 เดือน


17 ปี 9 เดือน


17 ปี 1 เดือน


16 ปี 9 เดือน


16 ปี 9 เดือน


15 ปี 9 เดือน


15 ปี 9 เดือน


15 ปี 1 เดือน


18 ปี 9 เดือน


10 ปี 9 เดือน


10 ปี 9 เดือน


9 ปี 7 เดือน


9 ปี 7 เดือน


7 ปี 9 เดือน


7 ปี 6 เดือน


6 ปี 9 เดือน


6 ปี 8 เดือน


6 ปี 7 เดือน


6 ปี 7 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 1 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


3 ปี 10 เดือน


3 ปี 4 เดือน


2 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 7 เดือน


1 ปี 4 เดือน


1 ปี 1 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 4 เดือน


24 ปี 8 เดือน


16 ปี 6 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 26 คน)26 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน


23 ปี 11 เดือน


23 ปี 2 เดือน


2 ปี 10 เดือน


9 ปี 7 เดือน


12 ปี 7 เดือน


7 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 4 เดือน


4 ปี 4 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 2 เดือน


24 ปี 9 เดือน


24 ปี 8 เดือน


22 ปี 8 เดือน


23 ปี 0 เดือน


22 ปี 11 เดือน


22 ปี 3 เดือน


22 ปี 10 เดือน


23 ปี 9 เดือน


11 ปี 9 เดือน


11 ปี 3 เดือน

เจ้าหน้าที่ (จำนวน 4 คน)22 ปี 11 เดือน


17 ปี 2 เดือน


11 ปี 3 เดือน


7 ปี 9 เดือน

ครูต่างชาติ(ปฐมวัย) (จำนวน 4 คน)6 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 4 เดือน

ครูต่างชาติ(ประถม+มัธยม) (จำนวน 15 คน)11 ปี 3 เดือน


10 ปี 9 เดือน


9 ปี 6 เดือน


7 ปี 9 เดือน


7 ปี 3 เดือน


6 ปี 7 เดือน


6 ปี 3 เดือน


3 ปี 4 เดือน


2 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 8 เดือน


ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


0 ปี 4 เดือน

ครูอัตราจ้าง/พิเศษ (จำนวน 6 คน)5 ปี 5 เดือน


18 ปี 9 เดือน


17 ปี 8 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน

ครูพี่เลี้ยง (จำนวน 10 คน)5 ปี 9 เดือน


11 ปี 9 เดือน


9 ปี 10 เดือน


6 ปี 4 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


3 ปี 10 เดือน


3 ปี 4 เดือน

ครูดูแลหอพัก (จำนวน 3 คน)3 ปี 10 เดือน


0 ปี 2 เดือน


0 ปี 7 เดือน

พนักงาน (จำนวน 60 คน)41 ปี 1 เดือน


23 ปี 7 เดือน


23 ปี 7 เดือน


38 ปี 9 เดือน


22 ปี 9 เดือน


23 ปี 4 เดือน


22 ปี 4 เดือน


18 ปี 8 เดือน


18 ปี 6 เดือน


18 ปี 6 เดือน


16 ปี 6 เดือน


17 ปี 1 เดือน


16 ปี 6 เดือน


16 ปี 0 เดือน


14 ปี 0 เดือน


13 ปี 8 เดือน


13 ปี 6 เดือน


19 ปี 3 เดือน


18 ปี 3 เดือน


17 ปี 9 เดือน


17 ปี 0 เดือน


15 ปี 9 เดือน


13 ปี 0 เดือน


12 ปี 8 เดือน


11 ปี 9 เดือน


11 ปี 7 เดือน


9 ปี 5 เดือน


9 ปี 1 เดือน


8 ปี 9 เดือน


5 ปี 11 เดือน


7 ปี 7 เดือน


6 ปี 4 เดือน


4 ปี 7 เดือน


5 ปี 9 เดือน


4 ปี 0 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 5 เดือน


4 ปี 4 เดือน


4 ปี 4 เดือน


4 ปี 4 เดือน


3 ปี 11 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 8 เดือน


3 ปี 5 เดือน


3 ปี 3 เดือน


2 ปี 5 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 6 เดือน


1 ปี 4 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 3 เดือน