ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
คณะภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.อาวุธ ศิลาเกษ

1 ปี 11 เดือน 15 วัน
ภ.ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

4 ปี 11 เดือน 13 วัน
ภ.พัทธนันท์ ไชยรา

0 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์

37 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ

25 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสกนกภรณ์ พวงสวัสดิ์

19 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสศิริอร ทองอ้ม

17 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์

17 ปี 0 เดือน 13 วัน
ม.เอกสิทธิ์ อ่อนสมจิตร์

16 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสสุพัฒสินี คุณมี

16 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสกตภร ประสารวรณ์

23 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสรัศมิ์วี ทองเพ็ญ

24 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร

18 ปี 6 เดือน 5 วัน
ครูผู้สอนปฐมวัย (จำนวน 20 คน)
มิสโฉมยงค์ โพธิ์ชัย

28 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสนิภารัตน์ สายโท

26 ปี 10 เดือน 11 วัน
ม.วรชัย การัตน์

27 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสสริตา คูณสามัญ

25 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสพิสมัย ชาวงษ์

19 ปี 1 เดือน 13 วัน
มิสจอมขวัญ เหล่าคุณธรรม

18 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.กิตติวัฒน์ รัตนะจิรเกียรติ

18 ปี 6 เดือน 3 วัน
มิสมาลัย สืบภา

18 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสธัญญารัตน์ ทองล้วน

18 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสภคมน ธรรมรัตน์

16 ปี 10 เดือน 21 วัน
ม.สรายุทธ ชุมนุม

15 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสจันทรรัตน์ สุขนันท์

14 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสวิภาวดี ออมชมภู

12 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสมยุรฉัตร พงษ์เวียง

11 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.สุรสิทธิ์ ชอบจิตร

10 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสกัญญาณัฐ ภูมลา

8 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสชนิษฐา ศิริจันทร์

17 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสเข็มทอง สายราช

16 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสภัคจิรา มีวงศ์

17 ปี 10 เดือน 16 วัน
มิสนิตยา ไชยจันทร์

17 ปี 10 เดือน 13 วัน
ครูผู้สอนประถม (จำนวน 33 คน)
ม.ณัฐวรรธน์ จันทกาญจน์

36 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสขวัญใจ วรรณะ

36 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์

34 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสพิมพ์ลดา ดิษยาภวสวัสดิ์

31 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสบังอร ตรีเลิศพจน์กุล

30 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.ประวิทย์ ชะนีวงค์

22 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสวัลลภา โกลี

19 ปี 9 เดือน 6 วัน
มิสนิตยา สัตย์นาโค

18 ปี 5 เดือน 24 วัน
ม.นนทนันท์ วิชาพูล

18 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสวิภาวรรณ ทองสรรค์

17 ปี 11 เดือน 4 วัน
มิสพันทิพา บุญเกื้อ

16 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ

12 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสวรรวิภา แสงกล้า

12 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสน้ำผึ้ง บุญเรือง

10 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสสุมาลี ศรีสวัสดิ์

10 ปี 9 เดือน 14 วัน
ม.กฤษณ ชื่นสุคนธ์

10 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสหทัยชนก เหล็กชาย

10 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสจินดามณี จันทร์แก้ว

9 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสรุ่งนภา ผลจันทร์

8 ปี 11 เดือน 17 วัน
มิสปาลิตา ณ สงขลา

8 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสวิมลรัตน์ สุทาวัน

7 ปี 9 เดือน 6 วัน
มิสพรนิภา สีหานาม

7 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสจิตประภากร คำน้อย

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสพรรณยุดี ชมาฤกษ์

6 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสปรารถนา วงเวียน

5 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสวัชราภรณ์ เดอ ฟรีส

5 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสกัญญาณัช กฤตยพงศธร

5 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสจิราภรณ์ บุตรโท

5 ปี 7 เดือน 8 วัน
มิสชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์

4 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.ญาณวุฒิ ทองมี

3 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสพิมพ์สุภา อักษรพิมพ์

3 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสสุมาลี บุญศรี

3 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสนิพาดา ยศศักดิ์

3 ปี 11 เดือน 13 วัน
ครูผู้สอนมัธยม (จำนวน 46 คน)
มิสมานิตย์ รุ่งเรือง

37 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสพรรณี กมุทชาติ

37 ปี 7 เดือน 24 วัน
มิสจิตรลัดดา ลาน้ำคำ

36 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสจรรยา ชาวงษ์

28 ปี 0 เดือน 13 วัน
ม.ประจวบ ทองอ้ม

23 ปี 11 เดือน 14 วัน
ม.สมยศ โกลี

21 ปี 10 เดือน 20 วัน
ม.สุรสิทธิ์ อารีย์

22 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสศิริพันธ์ แสงฉาย

20 ปี 1 เดือน 13 วัน
ม.ชลวิชช์ ศรีใส

20 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.ประยูร สังกะเพศ

18 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสนิตยา คชพันธ์

17 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสนุตชา อินทนา

17 ปี 11 เดือน 15 วัน
ม.ธราดล เดชรัตน์

17 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.ศิวรรจน์ จิรภาสสุวรรณ

17 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสดอกเกตุ ดวงโสมา

16 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสสุพรรณี พรศิริเจริญพันธ์

16 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสสายรุ้ง ประวิทย์ธนา

16 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสอาลีน อินธิเสน

19 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสสุกัญญา ศรีสุข

11 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสเยาวรัตน์ วงศ์คูณ

11 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.ทองใส มาคะวงค์

10 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสพจนี สีมาฤทธิ์

8 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสปาณิสรา ทองทิพย์

8 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสจรรยา โคตรหา

7 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสวิภาดา โสสุด

7 ปี 10 เดือน 11 วัน
ม.สุวัฒน์ พิมสุตตะ

7 ปี 9 เดือน 6 วัน
ม.หรินทร์พงษ์ พุทธศรี

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสสุภาพร ทองพามี

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.ภาณุวัฒน์ สุทธินนท์

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสศุภลักษณ์ สายเคน

5 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสชมาพร ชวลิต

5 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสกมลวรรณ วงศ์ก่อ

4 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสโสรยา สุธาศิลพรมแพร

4 ปี 11 เดือน 6 วัน
ม.ธีรวุฒ บุญภาค

4 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสสุกัญญา แซ่ลี้

3 ปี 11 เดือน 5 วัน
ม.เตชิต ศรีทัศนาสกุล

2 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสวิภาดา สุวรรณไตรย์

2 ปี 9 เดือน 13 วัน
มิสขวัญฤทัย สมาฤกษ์

2 ปี 3 เดือน 12 วัน
มิสอัญชลิกา มิ่งมูล

1 ปี 11 เดือน 9 วัน
มิสพิกุลแก้ว นนท์ศิริ

1 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสธัญญลักษณ์ ศรีสุธรรม

1 ปี 8 เดือน 2 วัน
ม.รชต ศิลาวัชรานนท์

1 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.วิชชุพงศ์ เมืองสา

0 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสอภิญญา นครแก้ว

0 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสพิทยาภรณ์ ราตรี

0 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.ภูมิชาย สิมมาเคน

17 ปี 8 เดือน 14 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 23 คน)
ม.พันธมิตร อินธิเสน

27 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสเตือน ไชยพัฒน์

25 ปี 11 เดือน 15 วัน
ม.สุรสิทธิ์ โชคนัติ

25 ปี 1 เดือน 11 วัน
มิสรติรัตน์ ช่วงโชติ

24 ปี 3 เดือน 15 วัน
มิสพิสมัย ชูญาติ

4 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสพัทธนันท์ บุญสว่าง

13 ปี 9 เดือน 10 วัน
ม.พลกฤษณ์ สุพรรณนนท์

8 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสนวลใย ชมภูพื้น

6 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสสุจิตรา จันลาศรี

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสกภัสสร รัตนมณี

5 ปี 6 เดือน 11 วัน
ม.คณิตกุล สุขอยู่เดชากุล

4 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสเกศกนก อินตะนัย

2 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.ศิรา ศรีสว่าง

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสอรชุมา ปาทาน

0 ปี 11 เดือน 14 วัน
ม.เศรษฐพงศ์ ผาละพรม

0 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสเสาวภาคย์ ใจเสน

25 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสอรทัย เจริญศรี

25 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสนพเก้า แสงจันทร์

24 ปี 2 เดือน 0 วัน
มิสธัญลักษณ์ อ่างแก้ว

24 ปี 1 เดือน 13 วัน
มิสฐิตารีย์ จิรภาสสุวรรณ

23 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.พงษ์เพชร ลาบลึก

24 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสสมประสงค์ เพชรพันธ์

12 ปี 11 เดือน 12 วัน
ม.ณัฐพล แสงงาม

12 ปี 4 เดือน 30 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 คน)
ม.ฐปนัน หมายสุข

24 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสดฤณี พันธ์วงษ์

18 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสนงเยาว์ หวานอารมย์

12 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสวรินทร์ญา ละม่อมสาย

8 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสนิตย์ทรา อุดมรัตน์

0 ปี 11 เดือน 14 วัน
ครูต่างชาติ(ปฐมวัย) (จำนวน 4 คน)
มิสAngela Laddaran

7 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสNdifon Christina Gwehte

2 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.Darragh Martin Collopy

0 ปี 10 เดือน 13 วัน
ม.Froilan Yuzon Rivera

0 ปี 9 เดือน 1 วัน
ครูต่างชาติ(ประถม+มัธยม) (จำนวน 13 คน)
ม.Sherwin Inigo

12 ปี 4 เดือน 21 วัน
ม.Orlando Montero

11 ปี 11 เดือน 3 วัน
ม.Eleazer Tabat

10 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.Liam OConner

8 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสEdmarie Undag Rivera

8 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.Troy Harris

7 ปี 9 เดือน 14 วัน
ม.Michael Joseph Power

7 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.Ian Michael Lapoint

4 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.Danai Forro

3 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.Gavin Norman Harris

2 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสMiss Jordan Kerr

1 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.Daniel Raymond Davis

0 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิส Nadinuel Bemnenui

0 ปี 8 เดือน 25 วัน
ครูอัตราจ้าง/พิเศษ (จำนวน 4 คน)
ม.พิชิต ภูทอง

6 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสบุษบา ชุมเสน

31 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสปิยนงค์ แสนสิงห์

1 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสจีรพรรณ เจริญชัย

25 ปี 10 เดือน 14 วัน
ครูพี่เลี้ยง (จำนวน 12 คน)
มิสศิรินาถ ธาตุไชย

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสนีรนาท แก้วเกิด

12 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสสุมนา อาธิเวช

10 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสประภัสสร ใจน้อย

7 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสดรุณี มุสิกสาร

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสเจนจิรา บัวทอง

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสศุภาวรรณ กุลวงศ์

6 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสวารุณี รอศรี

6 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสกัญญาพัชร อาจอาสา

4 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสจันทิรา ยิ่งยงชัยวงศ์

4 ปี 5 เดือน 24 วัน
มิสวราภรณ์ รวยสูงเนิน

0 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสณัฐณิชา หมายสุข

0 ปี 4 เดือน 8 วัน
ครูดูแลหอพัก (จำนวน 3 คน)
มิสศศิธร สุขอยู่

0 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสณัฐวิภา ทุบจิ๋ว

1 ปี 8 เดือน 27 วัน
ม.อชิร เหล่าคุณธรรม

0 ปี 9 เดือน 30 วัน
พนักงาน (จำนวน 62 คน)
นายฉัตรชัย หมายสุข

42 ปี 3 เดือน 13 วัน
น.ส.ขวัญใจ กำทรัพย์

24 ปี 8 เดือน 21 วัน
น.ส.เตี้ย แพงศรี

24 ปี 8 เดือน 21 วัน
น.ส.ประชิด แสงจันทร์

39 ปี 11 เดือน 14 วัน
น.ส.สมคิด หมายสุข

23 ปี 11 เดือน 14 วัน
น.ส.รังสิญา ชื่นชอบ

24 ปี 5 เดือน 23 วัน
น.ส.มัจฉา ลาบลึก

23 ปี 5 เดือน 24 วัน
น.ส.วิภา ภักดี

19 ปี 8 เดือน 0 วัน
นายหนูกร ภักดี

19 ปี 8 เดือน 0 วัน
นายเหมือน แก้วใส

17 ปี 8 เดือน 7 วัน
น.ส.ทองแดง พงษ์ดารา

18 ปี 3 เดือน 6 วัน
น.ส.สมปอง จันลาศรี

17 ปี 8 เดือน 13 วัน
นายพล สัมพันธ์

17 ปี 2 เดือน 3 วัน
นายทินกร งามจิตร

15 ปี 2 เดือน 13 วัน
นายรังสรรค์ รุ่งรัศมี

14 ปี 7 เดือน 24 วัน
น.ส.สมยงค์ สารวิทย์

20 ปี 4 เดือน 18 วัน
น.ส.สำรอง ทาศิริ

19 ปี 5 เดือน 9 วัน
น.ส.หนูเตรียม แสงทอง

18 ปี 11 เดือน 9 วัน
นายอรุณรัฐ พิมทา

18 ปี 1 เดือน 16 วัน
นายวัฒนา ดวงจำปา

14 ปี 1 เดือน 22 วัน
น.ส.นงนุช อาจสาลี

13 ปี 10 เดือน 3 วัน
น.ส.รัตนาภรณ์ บุญมาลา

12 ปี 10 เดือน 22 วัน
นายสายัน แผนทำลา

12 ปี 9 เดือน 14 วัน
น.ส.ทิพย์ฤทัย บุญทอง

10 ปี 7 เดือน 13 วัน
น.ส.คำภา ธรรมสัตย์

10 ปี 3 เดือน 0 วัน
น.ส.สมหมาย เพ็งอ่อนเนตร

9 ปี 11 เดือน 10 วัน
น.ส.สุดใจ โพธิ์เวียง

7 ปี 0 เดือน 27 วัน
น.ส.อ่อนจันทร์ สัมพันธ์

8 ปี 9 เดือน 13 วัน
นายสงวนศักดิ์ กูดโสม

7 ปี 6 เดือน 8 วัน
น.ส.ทิพย์วดี เบ้าเพ็ชร

5 ปี 9 เดือน 10 วัน
น.ส.ปิยะดา ราชสิงห์

6 ปี 11 เดือน 7 วัน
น.ส.อัมพร สมพันธ์

5 ปี 2 เดือน 0 วัน
น.ส.วิมลพรรณ์ กวดแก้ว

5 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.พรรณภา ชุมปัญญา

5 ปี 7 เดือน 11 วัน
น.ส.สุพรรณี ระเบียบโพธิ์

5 ปี 6 เดือน 15 วัน
น.ส.นงค์ลักษณ์ หมู่ใหม่

5 ปี 6 เดือน 15 วัน
นายคมสัน ผลจันทร์

5 ปี 5 เดือน 26 วัน
น.ส.สุพัตรา ณ อุบล

5 ปี 0 เดือน 22 วัน
น.ส.แสงอรุณ วันชูเพลิด

4 ปี 10 เดือน 27 วัน
นายอังฆาร ปทุมชาติ

4 ปี 9 เดือน 23 วัน
นายณัฐพงศ์ กนกหงษ์

4 ปี 6 เดือน 29 วัน
น.ส.สีไพ ผิวเงิน

4 ปี 5 เดือน 13 วัน
น.ส.จิราพร พันธ์เลิศ

3 ปี 6 เดือน 30 วัน
นายหอมไกร บุตรภักดี

2 ปี 9 เดือน 27 วัน
น.ส.รัตนา สุดยอด

2 ปี 9 เดือน 27 วัน
น.ส.พัชรพร กะวันทา

2 ปี 7 เดือน 16 วัน
น.ส.ดารัตน์ นอพิมาย

2 ปี 6 เดือน 14 วัน
น.ส.สุวรรณี พุทธรัตน์

2 ปี 0 เดือน 5 วัน
น.ส.จันทิมา คำเณร

1 ปี 11 เดือน 1 วัน
น.ส.ยุวลักษณ์ จิตรสิงห์

1 ปี 10 เดือน 11 วัน
น.ส.นริศรา ค่ำคูณ

1 ปี 8 เดือน 10 วัน
นายพงษ์ศักดิ์ เสนาะวาที

1 ปี 8 เดือน 10 วัน
น.ส.อำพร เกตุศักดิ์

1 ปี 4 เดือน 25 วัน
น.ส.พัชรี วงศาสนธิ์

0 ปี 9 เดือน 30 วัน
น.ส.รวิชุดา บัวโรย

0 ปี 9 เดือน 16 วัน
นายอุดร เทศจำปา

0 ปี 8 เดือน 3 วัน
นายธนภูมิ กุลประเสริฐ

0 ปี 8 เดือน 0 วัน
นายพงษ์ศักดิ์ ทาลา

0 ปี 7 เดือน 25 วัน
นายธนภูมิ สายพันธ์

0 ปี 7 เดือน 3 วัน
นายพัชรี สีมาฤทธิ์

0 ปี 6 เดือน 24 วัน
น.ส.อรุณรัตน์ บุญยืด

0 ปี 6 เดือน 8 วัน
นายบุญโชค สุขกำเนิด

0 ปี 1 เดือน 10 วัน
";