ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
คณะภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.อาวุธ ศิลาเกษ

1 ปี 3 เดือน
ภ.ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

4 ปี 3 เดือน
ภ.พัทธนันท์ ไชยรา

0 ปี 3 เดือน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์

37 ปี 2 เดือน
มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ

25 ปี 2 เดือน
มิสกนกภรณ์ พวงสวัสดิ์

18 ปี 4 เดือน
มิสศิริอร ทองอ้ม

17 ปี 3 เดือน
มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์

16 ปี 4 เดือน
ม.เอกสิทธิ์ อ่อนสมจิตร์

16 ปี 3 เดือน
มิสสุพัฒสินี คุณมี

16 ปี 3 เดือน
มิสกตภร ประสารวรณ์

23 ปี 2 เดือน
มิสรัศมิ์วี ทองเพ็ญ

23 ปี 4 เดือน
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร

17 ปี 10 เดือน
ครูผู้สอนปฐมวัย (จำนวน 20 คน)
มิสโฉมยงค์ โพธิ์ชัย

27 ปี 4 เดือน
มิสนิภารัตน์ สายโท

26 ปี 2 เดือน
ม.วรชัย การัตน์

27 ปี 3 เดือน
มิสสริตา คูณสามัญ

25 ปี 3 เดือน
มิสพิสมัย ชาวงษ์

18 ปี 5 เดือน
มิสจอมขวัญ เหล่าคุณธรรม

18 ปี 0 เดือน
ม.กิตติวัฒน์ รัตนะจิรเกียรติ

17 ปี 10 เดือน
มิสมาลัย สืบภา

17 ปี 9 เดือน
มิสธัญญารัตน์ ทองล้วน

17 ปี 9 เดือน
มิสภคมน ธรรมรัตน์

16 ปี 3 เดือน
ม.สรายุทธ ชุมนุม

15 ปี 2 เดือน
มิสจันทรรัตน์ สุขนันท์

13 ปี 9 เดือน
มิสวิภาวดี ออมชมภู

12 ปี 3 เดือน
มิสมยุรฉัตร พงษ์เวียง

11 ปี 3 เดือน
ม.สุรสิทธิ์ ชอบจิตร

10 ปี 3 เดือน
มิสกัญญาณัฐ ภูมลา

7 ปี 9 เดือน
มิสชนิษฐา ศิริจันทร์

17 ปี 3 เดือน
มิสเข็มทอง สายราช

16 ปี 2 เดือน
มิสภัคจิรา มีวงศ์

17 ปี 3 เดือน
มิสนิตยา ไชยจันทร์

17 ปี 2 เดือน
ครูผู้สอนประถม (จำนวน 33 คน)
ม.ณัฐวรรธน์ จันทกาญจน์

36 ปี 4 เดือน
มิสขวัญใจ วรรณะ

36 ปี 2 เดือน
มิสมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์

34 ปี 3 เดือน
มิสบังอร ตรีเลิศพจน์กุล

29 ปี 9 เดือน
ม.ประวิทย์ ชะนีวงค์

21 ปี 9 เดือน
มิสวัลลภา โกลี

19 ปี 1 เดือน
มิสนิตยา สัตย์นาโค

17 ปี 10 เดือน
มิสนุตชา อินทนา

17 ปี 3 เดือน
มิสวิภาวรรณ ทองสรรค์

17 ปี 3 เดือน
ม.ศิวรรจน์ จิรภาสสุวรรณ

17 ปี 3 เดือน
มิสพันทิพา บุญเกื้อ

16 ปี 2 เดือน
มิสปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ

12 ปี 3 เดือน
มิสวรรวิภา แสงกล้า

12 ปี 3 เดือน
มิสน้ำผึ้ง บุญเรือง

10 ปี 2 เดือน
มิสสุมาลี ศรีสวัสดิ์

10 ปี 1 เดือน
มิสหทัยชนก เหล็กชาย

10 ปี 1 เดือน
มิสจินดามณี จันทร์แก้ว

9 ปี 3 เดือน
มิสรุ่งนภา ผลจันทร์

8 ปี 4 เดือน
มิสปาลิตา ณ สงขลา

8 ปี 2 เดือน
มิสวิมลรัตน์ สุทาวัน

7 ปี 1 เดือน
มิสพรนิภา สีหานาม

7 ปี 1 เดือน
มิสจิตประภากร คำน้อย

6 ปี 3 เดือน
มิสพรรณยุดี ชมาฤกษ์

6 ปี 3 เดือน
มิสวัชราภรณ์ เดอ ฟรีส

5 ปี 3 เดือน
มิสกัญญาณัช กฤตยพงศธร

5 ปี 3 เดือน
มิสจิราภรณ์ บุตรโท

4 ปี 11 เดือน
มิสโสรยา สุธาศิลพรมแพร

4 ปี 3 เดือน
มิสชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์

3 ปี 10 เดือน
ม.ญาณวุฒิ ทองมี

3 ปี 3 เดือน
มิสพิมพ์สุภา อักษรพิมพ์

3 ปี 3 เดือน
มิสสุมาลี บุญศรี

3 ปี 3 เดือน
มิสนิพาดา ยศศักดิ์

3 ปี 3 เดือน
มิสฟาติมา เจริญศรี

0 ปี 3 เดือน
ครูผู้สอนมัธยม (จำนวน 48 คน)
มิสมานิตย์ รุ่งเรือง

36 ปี 9 เดือน
มิสพรรณี กมุทชาติ

37 ปี 0 เดือน
มิสจิตรลัดดา ลาน้ำคำ

36 ปี 3 เดือน
มิสจรรยา ชาวงษ์

27 ปี 4 เดือน
มิสพิมพ์ลดา ดิษยาภวสวัสดิ์

31 ปี 3 เดือน
ม.ประจวบ ทองอ้ม

23 ปี 3 เดือน
ม.สมยศ โกลี

21 ปี 3 เดือน
ม.สุรสิทธิ์ อารีย์

21 ปี 6 เดือน
มิสศิริพันธ์ แสงฉาย

19 ปี 5 เดือน
ม.ชลวิชช์ ศรีใส

19 ปี 10 เดือน
ม.ประยูร สังกะเพศ

18 ปี 3 เดือน
ม.นนทนันท์ วิชาพูล

17 ปี 7 เดือน
มิสนิตยา คชพันธ์

17 ปี 3 เดือน
ม.ธราดล เดชรัตน์

17 ปี 3 เดือน
มิสดอกเกตุ ดวงโสมา

16 ปี 3 เดือน
มิสสุพรรณี พรศิริเจริญพันธ์

16 ปี 3 เดือน
มิสสายรุ้ง ประวิทย์ธนา

15 ปี 7 เดือน
มิสอาลีน อินธิเสน

19 ปี 3 เดือน
มิสสุกัญญา ศรีสุข

11 ปี 3 เดือน
มิสเยาวรัตน์ วงศ์คูณ

11 ปี 3 เดือน
ม.กฤษณ ชื่นสุคนธ์

10 ปี 1 เดือน
ม.ทองใส มาคะวงค์

10 ปี 1 เดือน
มิสพจนี สีมาฤทธิ์

8 ปี 3 เดือน
มิสปาณิสรา ทองทิพย์

8 ปี 0 เดือน
มิสจรรยา โคตรหา

7 ปี 3 เดือน
มิสวิภาดา โสสุด

7 ปี 2 เดือน
ม.สุวัฒน์ พิมสุตตะ

7 ปี 1 เดือน
ม.หรินทร์พงษ์ พุทธศรี

6 ปี 3 เดือน
มิสสุภาพร ทองพามี

6 ปี 3 เดือน
ม.ภาณุวัฒน์ สุทธินนท์

6 ปี 3 เดือน
ม.ทศพล พงศ์พื้น

5 ปี 7 เดือน
มิสปรารถนา วงเวียน

5 ปี 3 เดือน
มิสศุภลักษณ์ สายเคน

5 ปี 3 เดือน
มิสชมาพร ชวลิต

5 ปี 3 เดือน
มิสกมลวรรณ วงศ์ก่อ

4 ปี 4 เดือน
ม.ธีรวุฒ บุญภาค

3 ปี 10 เดือน
มิสสุกัญญา แซ่ลี้

3 ปี 3 เดือน
ม.เตชิต ศรีทัศนาสกุล

2 ปี 3 เดือน
มิสวิภาดา สุวรรณไตรย์

2 ปี 1 เดือน
มิสอัญณา ศรีมันตะ

1 ปี 10 เดือน
มิสขวัญฤทัย สมาฤกษ์

1 ปี 7 เดือน
มิสอัญชลิกา มิ่งมูล

1 ปี 3 เดือน
มิสพิกุลแก้ว นนท์ศิริ

1 ปี 3 เดือน
มิสธัญญลักษณ์ ศรีสุธรรม

1 ปี 0 เดือน
ม.รชต ศิลาวัชรานนท์

0 ปี 10 เดือน
ม.วิชชุพงศ์ เมืองสา

0 ปี 3 เดือน
มิสอภิญญา นครแก้ว

0 ปี 3 เดือน
ม.ภูมิชาย สิมมาเคน

17 ปี 0 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 25 คน)
ม.พันธมิตร อินธิเสน

27 ปี 3 เดือน
มิสเตือน ไชยพัฒน์

25 ปี 3 เดือน
ม.สุรสิทธิ์ โชคนัติ

24 ปี 5 เดือน
มิสรติรัตน์ ช่วงโชติ

23 ปี 8 เดือน
มิสพิสมัย ชูญาติ

3 ปี 4 เดือน
มิสพัทธนันท์ บุญสว่าง

13 ปี 1 เดือน
ม.พลกฤษณ์ สุพรรณนนท์

8 ปี 3 เดือน
ม.ธงชัย ศิลาโคตร

6 ปี 3 เดือน
มิสนวลใย ชมภูพื้น

6 ปี 3 เดือน
มิสสุจิตรา จันลาศรี

6 ปี 3 เดือน
ม.ณัฐปภัสร์ ตาท้าว

5 ปี 3 เดือน
มิสกภัสสร รัตนมณี

4 ปี 10 เดือน
ม.นัฐพล บัวทอง

4 ปี 10 เดือน
ม.คณิตกุล สุขอยู่เดชากุล

4 ปี 4 เดือน
มิสเกศกนก อินตะนัย

2 ปี 3 เดือน
ม.ศิรา ศรีสว่าง

1 ปี 8 เดือน
มิสอรชุมา ปาทาน

0 ปี 3 เดือน
มิสเสาวภาคย์ ใจเสน

25 ปี 3 เดือน
มิสอรทัย เจริญศรี

25 ปี 2 เดือน
มิสนพเก้า แสงจันทร์

23 ปี 6 เดือน
มิสธัญลักษณ์ อ่างแก้ว

23 ปี 5 เดือน
มิสฐิตารีย์ จิรภาสสุวรรณ

22 ปี 9 เดือน
ม.พงษ์เพชร ลาบลึก

24 ปี 3 เดือน
มิสสมประสงค์ เพชรพันธ์

12 ปี 3 เดือน
ม.ณัฐพล แสงงาม

11 ปี 9 เดือน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 คน)
ม.ฐปนัน หมายสุข

23 ปี 5 เดือน
มิสดฤณี พันธ์วงษ์

17 ปี 8 เดือน
มิสนงเยาว์ หวานอารมย์

11 ปี 9 เดือน
มิสวรินทร์ญา ละม่อมสาย

8 ปี 3 เดือน
มิสนิตย์ทรา อุดมรัตน์

0 ปี 3 เดือน
ครูต่างชาติ(ปฐมวัย) (จำนวน 5 คน)
มิสAngela Laddaran

7 ปี 3 เดือน
มิสNdifon Christina Gwehte

2 ปี 3 เดือน
ม.Darragh Martin Collopy

0 ปี 2 เดือน
ม.Craigh Richard Gordon

0 ปี 2 เดือน
ม.Froilan Yuzon Rivera

0 ปี 1 เดือน
ครูต่างชาติ(ประถม+มัธยม) (จำนวน 15 คน)
ม.Sherwin Inigo

11 ปี 9 เดือน
ม.Orlando Montero

11 ปี 3 เดือน
ม.Eleazer Tabat

10 ปี 0 เดือน
ม.Liam OConner

8 ปี 3 เดือน
มิสEdmarie Undag Rivera

7 ปี 9 เดือน
ม.Troy Harris

7 ปี 1 เดือน
ม.Michael Joseph Power

6 ปี 9 เดือน
ม.Ian Michael Lapoint

3 ปี 10 เดือน
ม.Danai Forro

3 ปี 3 เดือน
ม.Gavin Norman Harris

2 ปี 3 เดือน
ม.Romain Berton

1 ปี 2 เดือน
มิสMiss Jordan Kerr

0 ปี 10 เดือน
ม.Carlo Raymond Algera

0 ปี 3 เดือน
ม.Daniel Raymond Davis

0 ปี 3 เดือน
มิส Nadinuel Bemnenui

0 ปี 1 เดือน
ครูอัตราจ้าง/พิเศษ (จำนวน 5 คน)
ม.พิชิต ภูทอง

5 ปี 11 เดือน
มิสบุษบา ชุมเสน

31 ปี 3 เดือน
มิสปิยนงค์ แสนสิงห์

1 ปี 3 เดือน
มิสจีรพรรณ เจริญชัย

25 ปี 2 เดือน
มิสสุภานี ยอดกุล

25 ปี 3 เดือน
ครูพี่เลี้ยง (จำนวน 11 คน)
มิสศิรินาถ ธาตุไชย

6 ปี 3 เดือน
มิสนีรนาท แก้วเกิด

12 ปี 3 เดือน
มิสสุมนา อาธิเวช

10 ปี 4 เดือน
มิสประภัสสร ใจน้อย

6 ปี 10 เดือน
มิสดรุณี มุสิกสาร

6 ปี 3 เดือน
มิสเจนจิรา บัวทอง

6 ปี 3 เดือน
มิสศุภาวรรณ กุลวงศ์

6 ปี 3 เดือน
มิสวารุณี รอศรี

6 ปี 3 เดือน
มิสกัญญาพัชร อาจอาสา

4 ปี 4 เดือน
มิสจันทิรา ยิ่งยงชัยวงศ์

3 ปี 10 เดือน
มิสวราภรณ์ รวยสูงเนิน

0 ปี 2 เดือน
ครูดูแลหอพัก (จำนวน 3 คน)
มิสศศิธร สุขอยู่

0 ปี 2 เดือน
มิสณัฐวิภา ทุบจิ๋ว

1 ปี 1 เดือน
ม.อชิร เหล่าคุณธรรม

0 ปี 2 เดือน
พนักงาน (จำนวน 61 คน)
นายฉัตรชัย หมายสุข

41 ปี 7 เดือน
น.ส.ขวัญใจ กำทรัพย์

24 ปี 1 เดือน
น.ส.เตี้ย แพงศรี

24 ปี 1 เดือน
น.ส.ประชิด แสงจันทร์

39 ปี 3 เดือน
น.ส.สมคิด หมายสุข

23 ปี 3 เดือน
น.ส.รังสิญา ชื่นชอบ

23 ปี 10 เดือน
น.ส.มัจฉา ลาบลึก

22 ปี 10 เดือน
นายราวี บัวขาว

19 ปี 2 เดือน
น.ส.วิภา ภักดี

19 ปี 0 เดือน
นายหนูกร ภักดี

19 ปี 0 เดือน
นายเหมือน แก้วใส

17 ปี 0 เดือน
น.ส.ทองแดง พงษ์ดารา

17 ปี 7 เดือน
น.ส.สมปอง จันลาศรี

17 ปี 0 เดือน
นายพล สัมพันธ์

16 ปี 6 เดือน
นายทินกร งามจิตร

14 ปี 6 เดือน
นายรังสรรค์ รุ่งรัศมี

14 ปี 0 เดือน
น.ส.สมยงค์ สารวิทย์

19 ปี 9 เดือน
น.ส.สำรอง ทาศิริ

18 ปี 9 เดือน
น.ส.หนูเตรียม แสงทอง

18 ปี 3 เดือน
นายอรุณรัฐ พิมทา

17 ปี 6 เดือน
นายวัฒนา ดวงจำปา

13 ปี 6 เดือน
น.ส.นงนุช อาจสาลี

13 ปี 2 เดือน
น.ส.รัตนาภรณ์ บุญมาลา

12 ปี 3 เดือน
นายสายัน แผนทำลา

12 ปี 1 เดือน
น.ส.ทิพย์ฤทัย บุญทอง

9 ปี 11 เดือน
น.ส.คำภา ธรรมสัตย์

9 ปี 7 เดือน
น.ส.สมหมาย เพ็งอ่อนเนตร

9 ปี 3 เดือน
น.ส.สุดใจ โพธิ์เวียง

6 ปี 5 เดือน
น.ส.อ่อนจันทร์ สัมพันธ์

8 ปี 1 เดือน
นายสงวนศักดิ์ กูดโสม

6 ปี 10 เดือน
น.ส.ทิพย์วดี เบ้าเพ็ชร

5 ปี 1 เดือน
น.ส.ปิยะดา ราชสิงห์

6 ปี 3 เดือน
น.ส.อัมพร สมพันธ์

4 ปี 6 เดือน
น.ส.วิมลพรรณ์ กวดแก้ว

5 ปี 3 เดือน
น.ส.พรรณภา ชุมปัญญา

4 ปี 11 เดือน
น.ส.สุพรรณี ระเบียบโพธิ์

4 ปี 10 เดือน
น.ส.นงค์ลักษณ์ หมู่ใหม่

4 ปี 10 เดือน
นายคมสัน ผลจันทร์

4 ปี 10 เดือน
น.ส.สุพัตรา ณ อุบล

4 ปี 5 เดือน
น.ส.แสงอรุณ วันชูเพลิด

4 ปี 3 เดือน
นายอังฆาร ปทุมชาติ

4 ปี 2 เดือน
นายณัฐพงศ์ กนกหงษ์

3 ปี 11 เดือน
น.ส.สีไพ ผิวเงิน

3 ปี 9 เดือน
น.ส.จิราพร พันธ์เลิศ

2 ปี 11 เดือน
นายหอมไกร บุตรภักดี

2 ปี 2 เดือน
น.ส.รัตนา สุดยอด

2 ปี 2 เดือน
น.ส.พัชรพร กะวันทา

2 ปี 0 เดือน
น.ส.ดารัตน์ นอพิมาย

1 ปี 10 เดือน
น.ส.สุวรรณี พุทธรัตน์

1 ปี 4 เดือน
น.ส.จันทิมา คำเณร

1 ปี 3 เดือน
นายจิระวัฒน์ กำทรัพย์

1 ปี 3 เดือน
น.ส.ยุวลักษณ์ จิตรสิงห์

1 ปี 2 เดือน
น.ส.นริศรา ค่ำคูณ

1 ปี 0 เดือน
นายพงษ์ศักดิ์ เสนาะวาที

1 ปี 0 เดือน
น.ส.อร่ามศรี วงศ์เจริญ

0 ปี 10 เดือน
น.ส.อรดี บุญคุ้ม

0 ปี 10 เดือน
น.ส.อำพร เกตุศักดิ์

0 ปี 9 เดือน
น.ส.พัชรี วงศาสนธิ์

0 ปี 2 เดือน
น.ส.รวิชุดา บัวโรย

0 ปี 2 เดือน
นายอุดร เทศจำปา

0 ปี 0 เดือน
นายธนภูมิ กุลประเสริฐ

0 ปี 0 เดือน
";