ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด

0 ปี 3 เดือน 20 วัน
ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์

1 ปี 3 เดือน 20 วัน
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ

0 ปี 3 เดือน 20 วัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 7 คน)
มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ

27 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสกนกภรณ์ พวงสวัสดิ์

20 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสจอมขวัญ เหล่าคุณธรรม

20 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์

18 ปี 4 เดือน 19 วัน
ม.เอกสิทธิ์ อ่อนสมจิตร์

18 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสรัศมิ์วี ทองเพ็ญ

25 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.ภูมิชาย สิมมาเคน

19 ปี 0 เดือน 18 วัน
ครูผู้สอนปฐมวัย (จำนวน 20 คน)
มิสโฉมยงค์ โพธิ์ชัย

29 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสนิภารัตน์ สายโท

28 ปี 2 เดือน 18 วัน
ม.วรชัย การัตน์

29 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสสริตา คูณสามัญ

27 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.สุรสิทธิ์ อารีย์

23 ปี 6 เดือน 17 วัน
ม.กิตติวัฒน์ รัตนะจิรเกียรติ

19 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสมาลัย สืบภา

19 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสธัญญารัตน์ ทองล้วน

19 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสภคมน ธรรมรัตน์

18 ปี 2 เดือน 27 วัน
ม.สรายุทธ ชุมนุม

17 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสจันทรรัตน์ สุขนันท์

15 ปี 9 เดือน 6 วัน
มิสวิภาวดี ออมชมภู

14 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสมยุรฉัตร พงษ์เวียง

13 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสกัญญาณัฐญ์ ภูมลา

9 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสศิรินาถ ธาตุไชย

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสชนิษฐา ศิริจันทร์

19 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสเข็มทอง สายราช

18 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสภัคจิรา มีวงศ์

19 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสนิตยา ไชยจันทร์

19 ปี 2 เดือน 19 วัน
มิสดรุณี มุสิกสาร

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
ครูผู้สอนประถม (จำนวน 33 คน)
มิสมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์

36 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสพิมพ์ลดา ดิษยาภวสวัสดิ์

33 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสบังอร ตรีเลิศพจน์กุล

31 ปี 9 เดือน 7 วัน
ม.ประวิทย์ ชะนีวงค์

23 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสวัลลภา โกลี

21 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสนิตยา สัตย์นาโค

19 ปี 9 เดือน 29 วัน
ม.นนทนันท์ วิชาพูล

19 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสวิภาวรรณ ทองสรรค์

19 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสพันทิพา บุญเกื้อ

18 ปี 2 เดือน 19 วัน
มิสปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ

14 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสวรรวิภา แสงกล้า

14 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสน้ำผึ้ง บุญเรือง

12 ปี 2 เดือน 14 วัน
มิสสุมาลี ศรีสวัสดิ์

12 ปี 1 เดือน 18 วัน
ม.กฤษณ ชื่นสุคนธ์

12 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสหทัยชนก เหล็กชาย

12 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสจินดามณี จันทร์แก้ว

11 ปี 3 เดือน 2 วัน
มิสรุ่งนภา ผลจันทร์

10 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสปาลิตา ณ สงขลา

10 ปี 2 เดือน 19 วัน
มิสวิมลรัตน์ สุทาวัน

9 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสจิตประภากร คำน้อย

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสพรรณยุดี ชมาฤกษ์

8 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสปรารถนา วงเวียน

7 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสวัชราภรณ์ เดอ ฟรีส

7 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสกัญญาณัช กฤตยพงศธร

7 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสจิราภรณ์ บุตรโท

6 ปี 11 เดือน 12 วัน
มิสกภัสสร รัตนมณี

6 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์

5 ปี 9 เดือน 25 วัน
ม.ธีรวุฒ บุญภาค

5 ปี 9 เดือน 25 วัน
มิสพิมพ์สุภา อักษรพิมพ์

5 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสสุมาลี บุญศรี

5 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสนิพาดา ยศศักดิ์

5 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสธนภรณ์ ชินลี

1 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสปัฏฐวีภรณ์ ดิษเจริญ

1 ปี 2 เดือน 7 วัน
ครูผู้สอนมัธยม (จำนวน 47 คน)
มิสพรรณี กมุทชาติ

38 ปี 11 เดือน 28 วัน
มิสจิตรลัดดา ลาน้ำคำ

38 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสจรรยา ชาวงษ์

29 ปี 4 เดือน 20 วัน
ม.ประจวบ ทองอ้ม

25 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.สมยศ โกลี

23 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสศิริพันธ์ แสงฉาย

21 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.ชลวิชช์ ศรีใส

21 ปี 9 เดือน 24 วัน
ม.ประยูร สังกะเพศ

20 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสนิตยา คชพันธ์

19 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสนุตชา อินทนา

19 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.ธราดล เดชรัตน์

19 ปี 3 เดือน 5 วัน
ม.ศิวรรจน์ จิรภาสสุวรรณ

19 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสศิริอร ทองอ้ม

19 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสสุพัฒสินี คุณมี

18 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสดอกเกตุ ดวงโสมา

18 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสสุพรรณี พรศิริเจริญพันธ์

18 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสสายรุ้ง ประวิทย์ธนา

17 ปี 7 เดือน 15 วัน
มิสอาลีน อินธิเสน

21 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสสุกัญญา ศรีสุข

13 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสเยาวรัตน์ วงศ์คูณ

13 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.ทองใส มาคะวงค์

12 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.พลกฤษณ์ สุพรรณนนท์

10 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสพจนี สีมาฤทธิ์

10 ปี 2 เดือน 21 วัน
มิสปาณิสรา ทองทิพย์

9 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสจรรยา โคตรหา

9 ปี 3 เดือน 14 วัน
มิสวิภาดา ราชรินทร์

9 ปี 2 เดือน 18 วัน
ม.สุวัฒน์ พิมสุตตะ

9 ปี 1 เดือน 10 วัน
ม.หรินทร์พงษ์ พุทธศรี

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสสุภาพร ทองพามี

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.ภาณุวัฒน์ สุทธินนท์

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสศุภลักษณ์ สายเคน

7 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสชมาพร ชวลิต

7 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสกมลวรรณ วงศ์ก่อ

6 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสโสรยา สุธาศิลพรมแพร

6 ปี 3 เดือน 11 วัน
มิสสุกัญญา แซ่ลี้

5 ปี 3 เดือน 11 วัน
มิสเกศกนก อินตะนัย

4 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.เตชิต ศรีทัศนาสกุล

4 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสวิภาดา สุวรรณไตรย์

4 ปี 1 เดือน 17 วัน
มิสอัญชลิกา มิ่งมูล

3 ปี 3 เดือน 14 วัน
มิสพิกุลแก้ว นนท์ศิริ

3 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสธัญญลักษณ์ ศรีสุธรรม

3 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.รชต ศิลาวัชรานนท์

2 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสอภิญญา นครแก้ว

2 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.จิรายุ ศรีเมือง

1 ปี 3 เดือน 18 วัน
ม.สุรชัย จัยวัฒน์

1 ปี 3 เดือน 18 วัน
ม.สุทธิรัตน์ กระแสร์

1 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสณฐมน อินทะวงค์

1 ปี 2 เดือน 7 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 22 คน)
ม.พันธมิตร อินธิเสน

29 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.สุรสิทธิ์ โชคนัติ

26 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสรติรัตน์ ช่วงโชติ

25 ปี 7 เดือน 20 วัน
มิสพิสมัย ชูญาติ

5 ปี 4 เดือน 20 วัน
ม.สุรสิทธิ์ ชอบจิตร

12 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสพัทธนันท์ บุญสว่าง

15 ปี 1 เดือน 13 วัน
มิสนวลใย ชมภูพื้น

8 ปี 3 เดือน 12 วัน
มิสสุจิตรา จันลาศรี

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.ศิรา ศรีสว่าง

3 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสอรชุมา ปาทาน

2 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.เศรษฐพงศ์ ผาละพรม

1 ปี 7 เดือน 11 วัน
มิสเวธกา อ่างแก้ว

1 ปี 2 เดือน 7 วัน
ม.ลิปปกร บุญล้อม

0 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสเสาวภาคย์ ใจเสน

27 ปี 3 เดือน 12 วัน
มิสอรทัย เจริญศรี

27 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสนพเก้า แสงจันทร์

25 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสธัญลักษณ์ อ่างแก้ว

25 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสฐิตารีย์ จิรภาสสุวรรณ

24 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร

19 ปี 10 เดือน 9 วัน
ม.พงษ์เพชร ลาบลึก

26 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสสมประสงค์ เพชรพันธ์

14 ปี 3 เดือน 17 วัน
ม.ณัฐพล แสงงาม

13 ปี 9 เดือน 4 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 คน)
ม.ฐปนัน หมายสุข

25 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสดฤณี พันธ์วงษ์

19 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสนงเยาว์ หวานอารมย์

13 ปี 9 เดือน 2 วัน
มิสวรินทร์ญา ละม่อมสาย

10 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสนิตย์ทรา เวียงคำ

2 ปี 3 เดือน 19 วัน
ครูต่างชาติ(ปฐมวัย) (จำนวน 4 คน)
มิสNdifon Christina Gwehte

4 ปี 3 เดือน 6 วัน
ม.Froilan Yuzon Rivera

2 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสYelyzaveta Kryvulia

0 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.Maksym Lyfenko

0 ปี 7 เดือน 18 วัน
ครูต่างชาติ(ประถม+มัธยม) (จำนวน 18 คน)
ม.Sherwin Inigo

13 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.Orlando Montero

13 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.Eleazer Tabat

12 ปี 0 เดือน 18 วัน
ม.Liam OConner

10 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสEdmarie Undag Rivera

9 ปี 9 เดือน 18 วัน
ม.Troy Harris

9 ปี 1 เดือน 18 วัน
ม.Michael Joseph Power

8 ปี 9 เดือน 8 วัน
ม.Ian Michael Lapoint

5 ปี 9 เดือน 25 วัน
ม.Gavin Norman Harris

4 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิส Nadinuel Bemnenui

2 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสMary Ngoinjang Akoni

1 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.Eliseo jonatan Bravo

0 ปี 10 เดือน 14 วัน
ม.Jacky Pecqueur

0 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.Alexandre Pascal Lacombe

0 ปี 9 เดือน 4 วัน
ม.Morgan Lienemann

0 ปี 8 เดือน 27 วัน
ม.Artur Hovhannesyan

0 ปี 6 เดือน 5 วัน
ม.Pawel Krzysztof Lesnik

0 ปี 2 เดือน 29 วัน
ม.Vincent Yamousen

0 ปี 2 เดือน 15 วัน
ครูอัตราจ้างพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ (จำนวน 9 คน)
ม.พิชิต ภูทอง

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสมานิตย์ รุ่งเรือง

38 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสขวัญใจ วรรณะ

38 ปี 2 เดือน 2 วัน
มิสเตือน ไชยพัฒน์

27 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสปิยนงค์ แสนสิงห์

3 ปี 3 เดือน 5 วัน
ม.ณภัทร ขจรกลิ่น

1 ปี 3 เดือน 18 วัน
ม.ไพโรจน์ แสนสุขโรจน์

1 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสจีรพรรณ เจริญชัย

27 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสกตภร ประสารวรณ์

25 ปี 2 เดือน 19 วัน
ครูพี่เลี้ยง (จำนวน 9 คน)
มิสนีรนาท แก้วเกิด

14 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสสุมนา อาธิเวช

12 ปี 3 เดือน 27 วัน
มิสประภัสสร ใจน้อย

8 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสเจนจิรา บัวทอง

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสศุภาวรรณ กุลวงศ์

8 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสวารุณี รอศรี

8 ปี 3 เดือน 12 วัน
มิสกัญญาพัชร อาจอาสา

6 ปี 4 เดือน 2 วัน
มิสจันทิรา ยิ่งยงชัยวงศ์

5 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสวราภรณ์ รวยสูงเนิน

2 ปี 2 เดือน 5 วัน
ครูดูแลหอพัก (จำนวน 4 คน)
ม.คณิตกุล สุขอยู่เดชากุล

6 ปี 4 เดือน 2 วัน
มิสศศิธร สุขอยู่

2 ปี 2 เดือน 19 วัน
มิสณัฐวิภา ทุบจิ๋ว

3 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.อชิร เหล่าคุณธรรม

2 ปี 2 เดือน 5 วัน
พนักงาน (จำนวน 62 คน)
นายฉัตรชัย หมายสุข

43 ปี 7 เดือน 18 วัน
นางขวัญใจ กำทรัพย์

26 ปี 0 เดือน 26 วัน
น.ส.เตี้ย แพงศรี

26 ปี 0 เดือน 26 วัน
นางสมคิด หมายสุข

25 ปี 3 เดือน 20 วัน
นางรังสิญา ชื่นชอบ

25 ปี 9 เดือน 28 วัน
นางมัจฉา ลาบลึก

24 ปี 9 เดือน 29 วัน
นางวิภา ภักดี

21 ปี 0 เดือน 5 วัน
นายหนูกร ภักดี

21 ปี 0 เดือน 5 วัน
นายเหมือน แก้วใส

19 ปี 0 เดือน 11 วัน
นางทองแดง พงษ์ดารา

19 ปี 7 เดือน 11 วัน
นางสมปอง จันลาศรี

19 ปี 0 เดือน 17 วัน
นายพล สัมพันธ์

18 ปี 6 เดือน 7 วัน
นายทินกร งามจิตร

16 ปี 6 เดือน 18 วัน
นายรังสรรค์ รุ่งรัศมี

15 ปี 11 เดือน 29 วัน
นางสมยงค์ สารวิทย์

21 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.สำรอง ทาศิริ

20 ปี 9 เดือน 14 วัน
นางหนูเตรียม แสงทอง

20 ปี 3 เดือน 15 วัน
นายอรุณรัฐ พิมทา

19 ปี 5 เดือน 22 วัน
นายวัฒนา ดวงจำปา

15 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.นงนุช อาจสาลี

15 ปี 2 เดือน 9 วัน
นางรัตนาภรณ์ บุญมาลา

14 ปี 2 เดือน 28 วัน
นายสายัน แผนทำลา

14 ปี 1 เดือน 18 วัน
น.ส.ทิพย์ฤทัย บุญทอง

11 ปี 11 เดือน 18 วัน
นางสุดใจ โพธิ์เวียง

8 ปี 5 เดือน 3 วัน
นางอ่อนจันทร์ สัมพันธ์

10 ปี 1 เดือน 17 วัน
นายสงวนศักดิ์ กูดโสม

8 ปี 10 เดือน 12 วัน
น.ส.ทิพย์วดี เบ้าเพ็ชร

7 ปี 1 เดือน 13 วัน
นางปิยะดา ราชสิงห์

8 ปี 3 เดือน 13 วัน
น.ส.อัมพร สมพันธ์

6 ปี 6 เดือน 4 วัน
น.ส.วิมลพรรณ์ กวดแก้ว

7 ปี 3 เดือน 10 วัน
น.ส.พรรณภา ชุมปัญญา

6 ปี 11 เดือน 15 วัน
น.ส.ธัญญ์นรี ระเบียบโพธิ์

6 ปี 10 เดือน 18 วัน
นางนงค์ลักษณ์ หมู่ใหม่

6 ปี 10 เดือน 18 วัน
นายคมสัน ผลจันทร์

6 ปี 9 เดือน 30 วัน
น.ส.สุพัตรา ณ อุบล

6 ปี 4 เดือน 28 วัน
นางแสงอรุณ วันชูเพลิด

6 ปี 3 เดือน 2 วัน
นายอังฆาร ปทุมชาติ

6 ปี 1 เดือน 27 วัน
นายณัฐพงศ์ กนกหงษ์

5 ปี 11 เดือน 3 วัน
นางสีไพ ผิวเงิน

5 ปี 9 เดือน 18 วัน
นายศุภชัย รัตนพิทักษ์สุข

0 ปี 9 เดือน 18 วัน
นายหอมไกร บุตรภักดี

4 ปี 2 เดือน 3 วัน
น.ส.รัตนา สุดยอด

4 ปี 2 เดือน 3 วัน
น.ส.พัชรพร กะวันทา

3 ปี 11 เดือน 21 วัน
น.ส.สุวรรณี พุทธรัตน์

3 ปี 4 เดือน 11 วัน
น.ส.จันทิมา คำเณร

3 ปี 3 เดือน 6 วัน
น.ส.ยุวลักษณ์ จิตรสิงห์

3 ปี 2 เดือน 17 วัน
น.ส.นริศรา ค่ำคูณ

3 ปี 0 เดือน 14 วัน
นายพงษ์ศักดิ์ เสนาะวาที

3 ปี 0 เดือน 14 วัน
น.ส.อำพร เกตุศักดิ์

2 ปี 8 เดือน 28 วัน
น.ส.พัชรี วงศาสนธิ์

2 ปี 2 เดือน 5 วัน
นายอุดร เทศจำปา

2 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายธนภูมิ กุลประเสริฐ

2 ปี 0 เดือน 5 วัน
น.ส.พัชรี สีมาฤทธิ์

1 ปี 10 เดือน 28 วัน
น.ส.อรุณรัตน์ บุญยืด

1 ปี 10 เดือน 12 วัน
น.ส.ปิยะพร ต้นแขม

1 ปี 2 เดือน 14 วัน
น.ส.จารุวรรณ พันธ์วิไล

1 ปี 2 เดือน 14 วัน
นายชินพันธ์ เทศจำปา

1 ปี 2 เดือน 11 วัน
น.ส.อุทร ศรีอ่อน

0 ปี 10 เดือน 18 วัน
นายอนุวรรษ ไชยวงค์

0 ปี 7 เดือน 18 วัน
น.ส.น้ำอ้อย กาฬภักดี

0 ปี 1 เดือน 17 วัน
น.ส.กมลวรรณ ไกรเกตุ

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
นายณัฐนนท์ นามสอน

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
อาจารย์พิเศษ (จำนวน 2 คน)
นายEugene Tawanda Chinyengwe

0 ปี 1 เดือน 17 วัน
นายAron Kiprotich Sitienei

0 ปี 1 เดือน 17 วัน
";