ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.อาวุธ ศิลาเกษ

2 ปี 6 เดือน 30 วัน
ภ.ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

5 ปี 6 เดือน 29 วัน
ภ.พิชิตพล บูระพันธ์

0 ปี 6 เดือน 30 วัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 5 คน)
มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ

26 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสกนกภรณ์ พวงสวัสดิ์

19 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์

17 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.เอกสิทธิ์ อ่อนสมจิตร์

17 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.ภูมิชาย สิมมาเคน

18 ปี 3 เดือน 29 วัน
ครูผู้สอนปฐมวัย (จำนวน 21 คน)
มิสโฉมยงค์ โพธิ์ชัย

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสนิภารัตน์ สายโท

27 ปี 5 เดือน 27 วัน
ม.วรชัย การัตน์

28 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสสริตา คูณสามัญ

26 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสพิสมัย ชาวงษ์

19 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสจอมขวัญ เหล่าคุณธรรม

19 ปี 3 เดือน 23 วัน
ม.กิตติวัฒน์ รัตนะจิรเกียรติ

19 ปี 1 เดือน 16 วัน
มิสมาลัย สืบภา

19 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสธัญญารัตน์ ทองล้วน

19 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสภคมน ธรรมรัตน์

17 ปี 6 เดือน 7 วัน
ม.สรายุทธ ชุมนุม

16 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสจันทรรัตน์ สุขนันท์

15 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสวิภาวดี ออมชมภู

13 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสมยุรฉัตร พงษ์เวียง

12 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.สุรสิทธิ์ ชอบจิตร

11 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสกัญญาณัฐ ภูมลา

9 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสชนิษฐา ศิริจันทร์

18 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสเข็มทอง สายราช

17 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสภัคจิรา มีวงศ์

18 ปี 6 เดือน 1 วัน
มิสนิตยา ไชยจันทร์

18 ปี 5 เดือน 28 วัน
มิสวารุณี รอศรี

7 ปี 6 เดือน 22 วัน
ครูผู้สอนประถม (จำนวน 35 คน)
ม.ณัฐวรรธน์ จันทกาญจน์

37 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสขวัญใจ วรรณะ

37 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์

35 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสพิมพ์ลดา ดิษยาภวสวัสดิ์

32 ปี 6 เดือน 18 วัน
มิสบังอร ตรีเลิศพจน์กุล

31 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.ประวิทย์ ชะนีวงค์

23 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสวัลลภา โกลี

20 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสนิตยา สัตย์นาโค

19 ปี 1 เดือน 7 วัน
ม.นนทนันท์ วิชาพูล

18 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสวิภาวรรณ ทองสรรค์

18 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสพันทิพา บุญเกื้อ

17 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ

13 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสวรรวิภา แสงกล้า

13 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสน้ำผึ้ง บุญเรือง

11 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสสุมาลี ศรีสวัสดิ์

11 ปี 4 เดือน 30 วัน
ม.กฤษณ ชื่นสุคนธ์

11 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสหทัยชนก เหล็กชาย

11 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสจินดามณี จันทร์แก้ว

10 ปี 6 เดือน 12 วัน
มิสรุ่งนภา ผลจันทร์

9 ปี 7 เดือน 2 วัน
มิสปาลิตา ณ สงขลา

9 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสวิมลรัตน์ สุทาวัน

8 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสจิตประภากร คำน้อย

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสพรรณยุดี ชมาฤกษ์

7 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสปรารถนา วงเวียน

6 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสวัชราภรณ์ เดอ ฟรีส

6 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสกัญญาณัช กฤตยพงศธร

6 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสจิราภรณ์ บุตรโท

6 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์

5 ปี 1 เดือน 3 วัน
ม.ธีรวุฒ บุญภาค

5 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสพิมพ์สุภา อักษรพิมพ์

4 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสสุมาลี บุญศรี

4 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสนิพาดา ยศศักดิ์

4 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.วิชชุพงศ์ เมืองสา

1 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสธนภรณ์ ชินลี

0 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสปัฏฐวีภรณ์ ดิษเจริญ

0 ปี 5 เดือน 16 วัน
ครูผู้สอนมัธยม (จำนวน 50 คน)
มิสมานิตย์ รุ่งเรือง

38 ปี 0 เดือน 28 วัน
มิสพรรณี กมุทชาติ

38 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสจิตรลัดดา ลาน้ำคำ

37 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสจรรยา ชาวงษ์

28 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.ประจวบ ทองอ้ม

24 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.สมยศ โกลี

22 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสศิริพันธ์ แสงฉาย

20 ปี 8 เดือน 29 วัน
ม.ชลวิชช์ ศรีใส

21 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.ประยูร สังกะเพศ

19 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสนิตยา คชพันธ์

18 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสนุตชา อินทนา

18 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.ธราดล เดชรัตน์

18 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.ศิวรรจน์ จิรภาสสุวรรณ

18 ปี 6 เดือน 18 วัน
มิสศิริอร ทองอ้ม

18 ปี 6 เดือน 15 วัน
มิสสุพัฒสินี คุณมี

17 ปี 6 เดือน 14 วัน
มิสดอกเกตุ ดวงโสมา

17 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสสุพรรณี พรศิริเจริญพันธ์

17 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสสายรุ้ง ประวิทย์ธนา

16 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสอาลีน อินธิเสน

20 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสสุกัญญา ศรีสุข

12 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสเยาวรัตน์ วงศ์คูณ

12 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.ทองใส มาคะวงค์

11 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสพจนี สีมาฤทธิ์

9 ปี 6 เดือน 1 วัน
มิสปาณิสรา ทองทิพย์

9 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสจรรยา โคตรหา

8 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสวิภาดา ราชรินทร์

8 ปี 5 เดือน 27 วัน
ม.สุวัฒน์ พิมสุตตะ

8 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.หรินทร์พงษ์ พุทธศรี

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสสุภาพร ทองพามี

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.ภาณุวัฒน์ สุทธินนท์

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสศุภลักษณ์ สายเคน

6 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสชมาพร ชวลิต

6 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสกมลวรรณ วงศ์ก่อ

5 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสโสรยา สุธาศิลพรมแพร

5 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.ญาณวุฒิ ทองมี

4 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสสุกัญญา แซ่ลี้

4 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสเกศกนก อินตะนัย

3 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.เตชิต ศรีทัศนาสกุล

3 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสวิภาดา สุวรรณไตรย์

3 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสอัญชลิกา มิ่งมูล

2 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสพิกุลแก้ว นนท์ศิริ

2 ปี 6 เดือน 15 วัน
มิสธัญญลักษณ์ ศรีสุธรรม

2 ปี 3 เดือน 17 วัน
ม.รชต ศิลาวัชรานนท์

2 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสอภิญญา นครแก้ว

1 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.จิรายุ ศรีเมือง

0 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.สุรชัย จัยวัฒน์

0 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.สุทธิรัตน์ กระแสร์

0 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.สุรชัย จรรยากรณ์

0 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสณฐมน อินทะวงค์

0 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสชวัลณัทธ์ พงวิลชัชฒ์

0 ปี 4 เดือน 25 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 25 คน)
ม.พันธมิตร อินธิเสน

28 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.สุรสิทธิ์ โชคนัติ

25 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสรติรัตน์ ช่วงโชติ

24 ปี 10 เดือน 29 วัน
ม.สุรสิทธิ์ อารีย์

22 ปี 9 เดือน 26 วัน
มิสพิสมัย ชูญาติ

4 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสพัทธนันท์ บุญสว่าง

14 ปี 4 เดือน 25 วัน
ม.พลกฤษณ์ สุพรรณนนท์

9 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสนวลใย ชมภูพื้น

7 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสสุจิตรา จันลาศรี

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสกภัสสร รัตนมณี

6 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสอัญณา ศรีมันตะ

3 ปี 1 เดือน 11 วัน
ม.ศิรา ศรีสว่าง

2 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสอรชุมา ปาทาน

1 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.เศรษฐพงศ์ ผาละพรม

0 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสเวธกา อ่างแก้ว

0 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสเสาวภาคย์ ใจเสน

26 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสอรทัย เจริญศรี

26 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสนพเก้า แสงจันทร์

24 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสธัญลักษณ์ อ่างแก้ว

24 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสฐิตารีย์ จิรภาสสุวรรณ

24 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสรัศมิ์วี ทองเพ็ญ

24 ปี 7 เดือน 26 วัน
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร

19 ปี 1 เดือน 18 วัน
ม.พงษ์เพชร ลาบลึก

25 ปี 6 เดือน 15 วัน
มิสสมประสงค์ เพชรพันธ์

13 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.ณัฐพล แสงงาม

13 ปี 0 เดือน 13 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 คน)
ม.ฐปนัน หมายสุข

24 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสดฤณี พันธ์วงษ์

18 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสนงเยาว์ หวานอารมย์

13 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสวรินทร์ญา ละม่อมสาย

9 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสนิตย์ทรา เวียงคำ

1 ปี 6 เดือน 30 วัน
ครูต่างชาติ(ปฐมวัย) (จำนวน 6 คน)
มิสAngela Laddaran

8 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสNdifon Christina Gwehte

3 ปี 6 เดือน 16 วัน
ม.Darragh Martin Collopy

1 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.Froilan Yuzon Rivera

1 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิส๋Jenny Alejandra Guilombo Mendez

0 ปี 6 เดือน 14 วัน
ม.Mr.Darryl Scott Spivey

0 ปี 6 เดือน 14 วัน
ครูต่างชาติ(ประถม+มัธยม) (จำนวน 19 คน)
ม.Sherwin Inigo

13 ปี 0 เดือน 4 วัน
ม.Orlando Montero

12 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.Eleazer Tabat

11 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.Liam OConner

9 ปี 6 เดือน 21 วัน
มิสEdmarie Undag Rivera

9 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.Troy Harris

8 ปี 4 เดือน 30 วัน
ม.Michael Joseph Power

8 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.Ian Michael Lapoint

5 ปี 1 เดือน 3 วัน
ม.Danai Forro

4 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.Gavin Norman Harris

3 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสMiss Jordan Kerr

2 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิส Nadinuel Bemnenui

1 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.K.Toroshan Sen

0 ปี 5 เดือน 9 วัน
ม.Martin Keith Wallace Rooney

0 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสMary Ngoinjang Akoni

0 ปี 3 เดือน 27 วัน
ม.Sai Durga Shyam Annabathula

0 ปี 3 เดือน 28 วัน
มิสDinisha Sigamoney

0 ปี 3 เดือน 21 วัน
ม.Eliseo janatan Bravo

0 ปี 1 เดือน 23 วัน
ม.๋Jacky

0 ปี 1 เดือน 17 วัน
ครูอัตราจ้างพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ (จำนวน 7 คน)
ม.พิชิต ภูทอง

7 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสเตือน ไชยพัฒน์

26 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสปิยนงค์ แสนสิงห์

2 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.ณภัทร ขจรกลิ่น

0 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.ไพโรจน์ แสนสุขโรจน์

0 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสจีรพรรณ เจริญชัย

26 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสกตภร ประสารวรณ์

24 ปี 5 เดือน 28 วัน
ครูพี่เลี้ยง (จำนวน 11 คน)
มิสศิรินาถ ธาตุไชย

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสนีรนาท แก้วเกิด

13 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสสุมนา อาธิเวช

11 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสประภัสสร ใจน้อย

8 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสดรุณี มุสิกสาร

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสเจนจิรา บัวทอง

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสศุภาวรรณ กุลวงศ์

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสกัญญาพัชร อาจอาสา

5 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสจันทิรา ยิ่งยงชัยวงศ์

5 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสวราภรณ์ รวยสูงเนิน

1 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสณัฐณิชา หมายสุข

0 ปี 11 เดือน 22 วัน
ครูดูแลหอพัก (จำนวน 4 คน)
ม.คณิตกุล สุขอยู่เดชากุล

5 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสศศิธร สุขอยู่

1 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสณัฐวิภา ทุบจิ๋ว

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.อชิร เหล่าคุณธรรม

1 ปี 5 เดือน 15 วัน
พนักงาน (จำนวน 61 คน)
นายฉัตรชัย หมายสุข

42 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.ขวัญใจ กำทรัพย์

25 ปี 4 เดือน 7 วัน
น.ส.เตี้ย แพงศรี

25 ปี 4 เดือน 7 วัน
น.ส.ประชิด แสงจันทร์

40 ปี 6 เดือน 30 วัน
น.ส.สมคิด หมายสุข

24 ปี 6 เดือน 30 วัน
น.ส.รังสิญา ชื่นชอบ

25 ปี 1 เดือน 6 วัน
น.ส.มัจฉา ลาบลึก

24 ปี 1 เดือน 7 วัน
น.ส.วิภา ภักดี

20 ปี 3 เดือน 16 วัน
นายหนูกร ภักดี

20 ปี 3 เดือน 16 วัน
นายเหมือน แก้วใส

18 ปี 3 เดือน 22 วัน
น.ส.ทองแดง พงษ์ดารา

18 ปี 10 เดือน 20 วัน
น.ส.สมปอง จันลาศรี

18 ปี 3 เดือน 28 วัน
นายพล สัมพันธ์

17 ปี 9 เดือน 17 วัน
นายทินกร งามจิตร

15 ปี 9 เดือน 27 วัน
นายรังสรรค์ รุ่งรัศมี

15 ปี 3 เดือน 9 วัน
น.ส.สมยงค์ สารวิทย์

21 ปี 0 เดือน 1 วัน
น.ส.สำรอง ทาศิริ

20 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.หนูเตรียม แสงทอง

19 ปี 6 เดือน 25 วัน
นายอรุณรัฐ พิมทา

18 ปี 9 เดือน 1 วัน
นายวัฒนา ดวงจำปา

14 ปี 9 เดือน 7 วัน
น.ส.นงนุช อาจสาลี

14 ปี 5 เดือน 18 วัน
น.ส.รัตนาภรณ์ บุญมาลา

13 ปี 6 เดือน 8 วัน
นายสายัน แผนทำลา

13 ปี 4 เดือน 30 วัน
น.ส.ทิพย์ฤทัย บุญทอง

11 ปี 2 เดือน 29 วัน
น.ส.คำภา ธรรมสัตย์

10 ปี 10 เดือน 14 วัน
น.ส.สุดใจ โพธิ์เวียง

7 ปี 8 เดือน 12 วัน
น.ส.อ่อนจันทร์ สัมพันธ์

9 ปี 4 เดือน 29 วัน
นายสงวนศักดิ์ กูดโสม

8 ปี 1 เดือน 21 วัน
น.ส.ทิพย์วดี เบ้าเพ็ชร

6 ปี 4 เดือน 25 วัน
น.ส.ปิยะดา ราชสิงห์

7 ปี 6 เดือน 23 วัน
น.ส.อัมพร สมพันธ์

5 ปี 9 เดือน 14 วัน
น.ส.วิมลพรรณ์ กวดแก้ว

6 ปี 6 เดือน 20 วัน
น.ส.พรรณภา ชุมปัญญา

6 ปี 2 เดือน 26 วัน
น.ส.สุพรรณี ระเบียบโพธิ์

6 ปี 1 เดือน 28 วัน
น.ส.นงค์ลักษณ์ หมู่ใหม่

6 ปี 1 เดือน 28 วัน
นายคมสัน ผลจันทร์

6 ปี 1 เดือน 9 วัน
น.ส.สุพัตรา ณ อุบล

5 ปี 8 เดือน 7 วัน
น.ส.แสงอรุณ วันชูเพลิด

5 ปี 6 เดือน 13 วัน
นายอังฆาร ปทุมชาติ

5 ปี 5 เดือน 8 วัน
นายณัฐพงศ์ กนกหงษ์

5 ปี 2 เดือน 14 วัน
น.ส.สีไพ ผิวเงิน

5 ปี 0 เดือน 27 วัน
นายหอมไกร บุตรภักดี

3 ปี 5 เดือน 12 วัน
น.ส.รัตนา สุดยอด

3 ปี 5 เดือน 12 วัน
น.ส.พัชรพร กะวันทา

3 ปี 3 เดือน 1 วัน
น.ส.ดารัตน์ นอพิมาย

3 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.สุวรรณี พุทธรัตน์

2 ปี 7 เดือน 20 วัน
น.ส.จันทิมา คำเณร

2 ปี 6 เดือน 16 วัน
น.ส.ยุวลักษณ์ จิตรสิงห์

2 ปี 5 เดือน 26 วัน
น.ส.นริศรา ค่ำคูณ

2 ปี 3 เดือน 25 วัน
นายพงษ์ศักดิ์ เสนาะวาที

2 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.อำพร เกตุศักดิ์

2 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.พัชรี วงศาสนธิ์

1 ปี 5 เดือน 15 วัน
น.ส.รวิชุดา บัวโรย

1 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายอุดร เทศจำปา

1 ปี 3 เดือน 19 วัน
นายธนภูมิ กุลประเสริฐ

1 ปี 3 เดือน 16 วัน
นายพัชรี สีมาฤทธิ์

1 ปี 2 เดือน 9 วัน
น.ส.อรุณรัตน์ บุญยืด

1 ปี 1 เดือน 21 วัน
น.ส.ปิยะพร ต้นแขม

0 ปี 5 เดือน 23 วัน
น.ส.จารุวรรณ พันธ์วิไล

0 ปี 5 เดือน 23 วัน
นายชินพันธ์ เทศจำปา

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.อุทร ศรีอ่อน

0 ปี 1 เดือน 27 วัน
";