[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มคณะภราดา (จำนวน 3 คน)1 ปี 1 เดือน


4 ปี 1 เดือน


0 ปี 1 เดือน

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)37 ปี 0 เดือน


25 ปี 0 เดือน


18 ปี 2 เดือน


17 ปี 1 เดือน


16 ปี 2 เดือน


16 ปี 1 เดือน


16 ปี 1 เดือน


23 ปี 0 เดือน


23 ปี 2 เดือน


17 ปี 8 เดือน

ครูผู้สอนปฐมวัย (จำนวน 21 คน)27 ปี 2 เดือน


26 ปี 0 เดือน


27 ปี 1 เดือน


25 ปี 1 เดือน


18 ปี 3 เดือน


17 ปี 10 เดือน


17 ปี 8 เดือน


17 ปี 7 เดือน


17 ปี 7 เดือน


16 ปี 1 เดือน


15 ปี 1 เดือน


15 ปี 0 เดือน


13 ปี 7 เดือน


12 ปี 1 เดือน


11 ปี 1 เดือน


10 ปี 1 เดือน


7 ปี 7 เดือน


17 ปี 1 เดือน


16 ปี 0 เดือน


17 ปี 1 เดือน


17 ปี 0 เดือน

ครูผู้สอนประถม (จำนวน 33 คน)36 ปี 2 เดือน


36 ปี 0 เดือน


34 ปี 1 เดือน


29 ปี 7 เดือน


21 ปี 7 เดือน


18 ปี 11 เดือน


17 ปี 8 เดือน


17 ปี 1 เดือน


17 ปี 1 เดือน


17 ปี 1 เดือน


16 ปี 0 เดือน


12 ปี 1 เดือน


12 ปี 1 เดือน


10 ปี 0 เดือน


9 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


9 ปี 1 เดือน


8 ปี 2 เดือน


8 ปี 0 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


5 ปี 1 เดือน


5 ปี 1 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 1 เดือน


3 ปี 8 เดือน


3 ปี 1 เดือน


3 ปี 1 เดือน


3 ปี 1 เดือน


3 ปี 1 เดือน


0 ปี 1 เดือน

ครูผู้สอนมัธยม (จำนวน 48 คน)36 ปี 7 เดือน


36 ปี 10 เดือน


36 ปี 1 เดือน


27 ปี 2 เดือน


31 ปี 1 เดือน


23 ปี 1 เดือน


21 ปี 1 เดือน


21 ปี 4 เดือน


19 ปี 3 เดือน


19 ปี 8 เดือน


18 ปี 1 เดือน


17 ปี 5 เดือน


17 ปี 1 เดือน


17 ปี 1 เดือน


16 ปี 1 เดือน


16 ปี 1 เดือน


15 ปี 5 เดือน


19 ปี 1 เดือน


11 ปี 1 เดือน


11 ปี 1 เดือน


9 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


8 ปี 1 เดือน


7 ปี 10 เดือน


7 ปี 1 เดือน


7 ปี 0 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


5 ปี 5 เดือน


5 ปี 1 เดือน


5 ปี 1 เดือน


5 ปี 1 เดือน


4 ปี 2 เดือน


3 ปี 8 เดือน


3 ปี 1 เดือน


2 ปี 1 เดือน


1 ปี 11 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 5 เดือน


1 ปี 1 เดือน


1 ปี 1 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 1 เดือน


0 ปี 1 เดือน


16 ปี 10 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 25 คน)27 ปี 1 เดือน


25 ปี 1 เดือน


24 ปี 3 เดือน


23 ปี 6 เดือน


3 ปี 2 เดือน


12 ปี 11 เดือน


8 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


5 ปี 1 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 2 เดือน


2 ปี 1 เดือน


1 ปี 6 เดือน


0 ปี 1 เดือน


25 ปี 1 เดือน


25 ปี 0 เดือน


23 ปี 4 เดือน


23 ปี 3 เดือน


22 ปี 7 เดือน


24 ปี 1 เดือน


12 ปี 1 เดือน


11 ปี 7 เดือน

เจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 คน)23 ปี 3 เดือน


17 ปี 6 เดือน


11 ปี 7 เดือน


8 ปี 1 เดือน


0 ปี 1 เดือน

ครูต่างชาติ(ปฐมวัย) (จำนวน 2 คน)7 ปี 1 เดือน


2 ปี 1 เดือน

ครูต่างชาติ(ประถม+มัธยม) (จำนวน 13 คน)11 ปี 7 เดือน


11 ปี 1 เดือน


9 ปี 10 เดือน


8 ปี 1 เดือน


7 ปี 7 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 7 เดือน


3 ปี 8 เดือน


3 ปี 1 เดือน


2 ปี 1 เดือน


2 ปี 1 เดือน


1 ปี 0 เดือน


0 ปี 8 เดือน

ครูอัตราจ้าง/พิเศษ (จำนวน 5 คน)5 ปี 9 เดือน


31 ปี 1 เดือน


1 ปี 1 เดือน


25 ปี 0 เดือน


25 ปี 1 เดือน

ครูพี่เลี้ยง (จำนวน 10 คน)6 ปี 1 เดือน


12 ปี 1 เดือน


10 ปี 2 เดือน


6 ปี 8 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 1 เดือน


4 ปี 2 เดือน


3 ปี 8 เดือน

ครูดูแลหอพัก (จำนวน 2 คน)0 ปี 6 เดือน


0 ปี 11 เดือน

พนักงาน (จำนวน 58 คน)41 ปี 5 เดือน


23 ปี 11 เดือน


23 ปี 11 เดือน


39 ปี 1 เดือน


23 ปี 1 เดือน


23 ปี 8 เดือน


22 ปี 8 เดือน


19 ปี 0 เดือน


18 ปี 10 เดือน


18 ปี 10 เดือน


16 ปี 10 เดือน


17 ปี 5 เดือน


16 ปี 10 เดือน


16 ปี 4 เดือน


14 ปี 4 เดือน


14 ปี 0 เดือน


13 ปี 10 เดือน


19 ปี 7 เดือน


18 ปี 7 เดือน


18 ปี 1 เดือน


17 ปี 4 เดือน


13 ปี 4 เดือน


13 ปี 0 เดือน


12 ปี 1 เดือน


11 ปี 11 เดือน


9 ปี 9 เดือน


9 ปี 5 เดือน


9 ปี 1 เดือน


6 ปี 3 เดือน


7 ปี 11 เดือน


6 ปี 8 เดือน


4 ปี 11 เดือน


6 ปี 1 เดือน


4 ปี 4 เดือน


5 ปี 1 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 3 เดือน


4 ปี 1 เดือน


4 ปี 0 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 7 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 0 เดือน


2 ปี 0 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 2 เดือน


1 ปี 1 เดือน


1 ปี 1 เดือน


1 ปี 0 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 7 เดือน