Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 1541
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ
23 พฤษภาคม 2562


สวัสดี คณะครู นักเรียน ท่านผู้ปกครอง และทุกท่านกระผมรู้สึกยินดีที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และเป็นคนที่มีความสุข ดังนั้นการพัฒนาการศึกษา จึงเป็นพลวัต ที่ไม่อาจหยุดนิ่ง ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ไว้วางใจโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีแห่งนี้ ว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพแต่ละบุคคล ของลูกหลาน ให้เจริญเติบโต ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความรู้ที่กว้างขวาง มีทักษะชีวิตที่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สำเร็จการศึกษาเพื่อไปประกอบสัมมาชีพที่ตนเองสนใจ และถนัด เพื่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบต่อไปด้วยรักในพระคริสตเจ้าภราดาอาวุธ ศิลาเกษผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี