Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก(เขียนแผนงาน) ของ งานวิชาการแผนกปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
400 งานบริหารแผนกปฐมวัย
401 งานพัฒนาหลักสูตร
409 งานส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
404 งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
411 งานอนามัยแผนกปฐมวัย
412 งานประกันคุณภาพแผนกปฐมวัย
408 งานกิจกรรม
406 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
407 งานระดับชั้น
403 งานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้
410 งานอาคารสถานที่
402 งานจัดประสบการณ์เรียนรู้
405 งานวิจัยในชั้นเรียนแผนกปฐมวัย