Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: เป้าหมาย ของ งานบริหารแผนกธุรการ ปีการศึกษา 2563
1.บุคลากรแผนกธุรการ มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาการให้บริการให้เกิดความประทับใจ มีการบริการจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.พัฒนาให้มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการให้บริการ
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กร ภายนอกและชุมชน ในการพัฒนาและการบริหารจัดการ