Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: พันธกิจ ของ งานบริหารแผนกธุรการ ปีการศึกษา 2563
1.ส่งเสริมให้บุคลากรในแผนกธุรการ ให้มีความรู้ความสามารถในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาการให้บริการแผนกธุรการมีการบริการอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการทำงานเอื้ออำนวยต่อการให้บริการ
4.ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า องค์กรภายนอก และชุมชน