Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: วิสัยทัศน์ ของ งานสารบรรณ ปีการศึกษา 2563
งานสารบรรณให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ รวดเร็ว ถูกต้อง มีการทำงานที่โปร่งใส เป็นระบบ ข้อมูลชัดเจนเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ มีการรำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการทำงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ