Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก(เขียนแผนงาน) ของ งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
305 งานการเรียนการสอนระดับมัธยมปลาย
304 งานการเรียนการสอนระดับ ม.ต้น
303 งานการเรียนการสอนระดับประถมปลาย
302 งานการเรียนการสอนระดับประถมต้น
317 งานพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)
305.01 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนตามโปรแกรมการเรียนการสอนระดับมัธยมปลาย
304.01 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนตามโปรแกรมการเรียนระดับ ม.ต้น
303.01 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนตามโปรแกรมการเรียนระดับประถมปลาย
302.01 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนตาม โปรแกรมการเรียนระดับประถมต้น
302.02 กิจกรรมพี่น้องเรียนรู้ก้าวสู่ระดับประถม