Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: วิสัยทัศน์ ของ งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี มีระเบียบวินัย และคุณภาพมาตรฐานสากล