ชื่อ-สกุล : มิสนิตย์ทรา เวียงคำ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบัญชีและงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหาสารคราม )

more...