ชื่อ-สกุล : มิสนงเยาว์ หวานอารมย์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , งานสารบรรณ , งานบริหารแผนกธุรการ , งานประชาสัมพันธ์ , งานทะเบียนและสถิติ , ครูสนับสนุนการสอน(เวร)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ( โรงเรียนวิจิตราพิทยา )

more...