ชื่อ-สกุล : มิสนงเยาว์ หวานอารมย์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , งานวิจัย นโยบายและแผน , งานสารบรรณ , งานบริหารแผนกธุรการ , งานประชาสัมพันธ์ , งานทะเบียนและสถิติ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ( โรงเรียนวิจิตราพิทยา )

more...