รหัสประจำตัว : 3041

ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพล แสงงาม

ฉายา : นัด

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา ( โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี )

more...