ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพล แสงงาม

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ , งานอภิบาลและศาสนกิจ , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานรักษาดินแดน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา ( โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี )

more...