ชื่อ-สกุล : มิสสมประสงค์ เพชรพันธ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , งานบัญชีและงบประมาณ , งานการเงิน , งานบริหารแผนกการเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บชบ.(บัญชีบัณฑิต) ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

more...