ชื่อ-สกุล : ม.ภูมิชาย สิมมาเคน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานโสตทัศนูปกรณ์ , งานเทคโนโลยีสารสนเทศ , คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...