ชื่อ-สกุล : มิสธัญลักษณ์ อ่างแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศ.ศบ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ( สถาบันราชถัฎอุบลราชธานี )

more...