ชื่อ-สกุล : มิสกตภร ประสารวรณ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานสารบรรณ , งานบริหารแผนกธุรการ , งานประชาสัมพันธ์ , งานทะเบียนและสถิติ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี )

more...