ชื่อ-สกุล : มิสอรทัย เจริญศรี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , งานจัดซื้อ/พัสดุครุภัณฑ์ , ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ , งานบริหารแผนกการเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี )

more...