ชื่อ-สกุล : มิสเสาวภาคย์ ใจเสน

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , คณะครูระดับหัวหน้างาน , ครูสนับสนุนการสอน(เวร)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี )

more...