ชื่อ-สกุล : ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...