ชื่อ-สกุล : มิสกัญญาณัช กฤตยพงศธร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี )

more...