ชื่อ-สกุล : มิสสุจิตรา จันลาศรี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , งานบริหารแผนกการเงิน , ACU Mart

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )

more...