ชื่อ-สกุล : มิสนวลใย ชมภูพื้น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , งานการเงิน , งานบริหารแผนกการเงิน , กลุ่มคุณครูระดับหัวหน้า

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( )

more...