ชื่อ-สกุล : ม.ภาณุวัฒน์ สุทธินนท์

สังกัดหน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานนิเทศการเรียนการสอน , คุณครูระดับหัวหน้า

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.วิชาชีพครู ( มหาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด )

more...