ชื่อ-สกุล : มิสสุภาพร ทองพามี

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี )

more...