ชื่อ-สกุล : ม.สุวัฒน์ พิมสุตตะ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี )

more...