ชื่อ-สกุล : มิสพจนี สีมาฤทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี )

more...