ชื่อ-สกุล : ม.พลกฤษณ์ สุพรรณนนท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานบริหารแผนกธุรการ , งานประชาสัมพันธ์ , งานทะเบียนและสถิติ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...