ชื่อ-สกุล : มิสพัทธนันท์ บุญสว่าง

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาลและศาสนกิจ , กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา , งานบริหารแผนกธุรการ , งานประชาสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (ศศ.บ.) ( สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี )

more...