ชื่อ-สกุล : มิสเยาวรัตน์ วงศ์คูณ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Management (Organization development and management) ( Assumption University of Thailand )

more...