ชื่อ-สกุล : มิสปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : การจัดการมหาบัณฑิต ( Assumption University (ABAC) )

more...