ชื่อ-สกุล : มิสอาลีน อินธิเสน

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.( การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ )M.A.(TEFL) ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )

more...