ชื่อ-สกุล : มิสสายรุ้ง ประวิทย์ธนา

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : การบริหารและพัฒนาองค์กร ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...