ชื่อ-สกุล : มิสดอกเกตุ ดวงโสมา

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานนิเทศการเรียนการสอน , งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ป.โท วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม )

more...