ชื่อ-สกุล : มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์ , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , กลุ่มคุณครูระดับหัวหน้า , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานหลักสูตร , งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ/พัฒนาผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ , งานวิชาการแผนกปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : กศ.ม ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

more...