ชื่อ-สกุล : มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : กศ.ม ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

more...