ชื่อ-สกุล : มิสวิภาวรรณ ทองสรรค์

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , ศูนย์พัฒนานวัตกรรมครูและนักเรียน , กลุ่มคุณครูระดับหัวหน้า , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : Master of Management (Organization development and management) ( Assumption University of Thailand. )

more...