ชื่อ-สกุล : มิสนุตชา อินทนา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานนิเทศการเรียนการสอน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี )

more...