ชื่อ-สกุล : ม.นนทนันท์ วิชาพูล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานนิเทศการเรียนการสอน , งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

more...