ชื่อ-สกุล : มิสนิตยา สัตย์นาโค

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานหลักสูตร , งานนิเทศการเรียนการสอน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

more...