ชื่อ-สกุล : มิสศิริพันธ์ แสงฉาย

สังกัดหน่วยงาน : งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา , งานสัมพันธ์ชุมชน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานนิเทศการเรียนการสอน , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การพัฒนาองค์การและการจัดการ ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...