ชื่อ-สกุล : ม.ประวิทย์ ชะนีวงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี )

more...