ชื่อ-สกุล : มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์ , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , ครูสนับสนุนการสอน(เวร) , งานวิชาการแผนกปฐมวัย , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานนิเทศการเรียนการสอน , งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ/พัฒนาผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ , งานบริหารแผนกการเงิน , งานจัดซื้อ/พัสดุครุภัณฑ์ , คุณครูระดับหัวหน้า , งานการเงิน , งานสารบรรณ , งานบัญชีและงบประมาณ , งานทะเบียนและสถิติ , งานประชาสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )

more...