ชื่อ-สกุล : ม.พันธมิตร อินธิเสน

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัย นโยบายและแผน , งานอาคารสถานที่ , งานโสตทัศนูปกรณ์ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา , ครูสนับสนุนการสอน(เวร)

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี )

more...