ชื่อ-สกุล : มิสจรรยา ชาวงษ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานหลักสูตร , คณะครูระดับหัวหน้างาน

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม) ( ราชภัฏอุบลราชธานี )

more...