ชื่อ-สกุล : มิสจิตรลัดดา ลาน้ำคำ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( วิทยาลัยครูอุบลราชธานี )

more...