ชื่อ-สกุล : มิสมานิตย์ รุ่งเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( วิทยาลัยครูอุบลราชธานี )

more...