Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2565       1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาผู้เรียนเพื่อการ การศึกษาต่อและอาชีพ